👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی

مقاله روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی

مقاله روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی

مقدمه:

انسان در نتیجه فرآیند اجتماعی شدن ، برخی از مهارتهای ارتباط بین فردی را کسب میکند. اما سطح عملکرد او در این مهارتها را می توان بهبود بخشید.هرفردی،برای آنکه در روابط انسانی خود فهمیده تر؛مودبتر،صمیمی تر،بیریاتر،آزاد اندیش تر،صریح ترو عینی تر رفتار کند ، از ظرفیت بالایی برخوردار است . ارتباط سبب می شود که انسان دربارهء نیازها و شرایط محیط زندگی خودش ، اطلاعات لازم را بدست آورد. کنش های متقابل و هماهنگ با محیط نیز با تبادل اطلاعات ساده می شوند.ارتباط ،از طریق پیامهای خود،مجراهای نفوذ بر محیط را آماده می کند و متقابلاً از طریق پس خورد پیامها، اطلاعات مروط ه عکس العمل های محیط و نیاز های متغیر آن را به سیستم می رساند. اندیشمندانی چون ارسطو، گربنر هدف اصلی ارتباط را تاثیر گذاری بر مخاطبان معرفی می کند.[1]

اصولاًمددکاران  کسانی که با کودکان کار و  خیابانی در ارتباط می باشنداز این موضوع شکایت می کنند که نمی توانندبا این کودکان ارتباط موثری برقرار کنند و اطمینان آنها را جلب کنندو کمک کنند تا از بحران ها جان سالم به در برند.

[1]محسنیان راد،مهدی،ارتباط شناسی ،چاپ پنجم۱۳۸۲،ص۲۸

محل ارتباط سیستم های ( سازش پذیر ) فرهنگی هستی گرا

ارتباط یعنی تعاملی بین یک یا چند سیستم زنده با خصوصیات بیولوژیک . این تعامل با هدف ارضا نیاز های چند گانه سیستمها انجام می شود ( نیاز های بیولوژیک سمبولیک) که حتی خود سیستم ممکن است در راطه با آنها هوشیاری کامل داشته باشد ( خسروی، ۲۰۰۳) .

پایه های ارتباطی مدل عبارتند از :

۱- توجه به اینکه چرا ارتباط تبادل اطلاعات نیست و یک تعامل است .

۲- انسانها ابعادی چند گانه و چند بعدی دارند .

۳- انسانها سیستمهایی هستند که در مقابل ارضا نیاز ها خود آزاد و به صورت هستی گرایی مسئول می باشند .

۴- در ارتباطات نیاز ها از اهمیت محوری برخوردارند .

۵- سیستمها سعی دارن در جایگاهی خاص و بصورت منظم قرار گیرند تا در آن جایگاه بتوانند نیاز های خود را بر طرف کرده و نقشی را به خود بگیرند که به ارضا نیازهایشان کمک کند .

۶- عدم چشم پوشی از منافع تئوری هایی همچون شنن که با طرح مباحثی همچون «کانال ارتباطات » مارا به دستیابی به ارتباط کمک می کند .

مدل ارتباطی گربنر

ویژگی این مدل آنست که می تواند گونه های مختلف شرایط اجتماعی را توصیف کند . درست مشابه نحوه استفاده از بلوکهای مختلف یک ساختمان . مدل گربنر برای توصیف یک فراگرد ساده مثل پیام یا یک فراگرد پیچیده تر مثل پیام و ریدادهای مربوط به آن قابل استفاده است و می تواند پاسخهایی درباره طبیعت و اثر متقابل شناخت و ادراک از یک سو و تولید پیام از سوی دیگر عرضه کند . این پیام شامل اجزایی به شرح ذیل می باشد:

۱-یک شخص۲- یک رویداد را ادراک میکند۳- و به آن واکنش نشان می دهد۴-  در یک شرایط و موقعیت خاص۵- بخاطر مقاصد و هدف نهایی۶-  توسط امکاناتی که در دسترس دارد۷- به شکل و فرمی خاص ۸- و زمینه ای ویژه ۹- برای انتقال محتوی۱۰- با نتایجی . 

فهرست مطالب :

فصل اول

مقدمه پژوهش

مقدمه

اهمیت و ضرورت تحقیق

بیان مسئله

هدف تحقیق

تعاریف نظری

تعاریف عملیاتی

فص دوم

پیشینه پژوهش

مقدمه

تعاریف کودکان کار و خیابانی

خصوصیات کودکان خیابانی

ساختار اجتماعی کودکان خیابانی

ویژگی های روانی و اجتماعی کودکان خیابانی

علل پیدایش کودکان خیابانی

ارتباط چیست

شناخت فراگرد (فرایند)

مدلهای فراگرد ارتباط

هدف از برقرراری ارتباط چیست

مبانی ارتباط اثر بخش

موانع ارتباطی

مهارت های روابط انسانی

مراحل بهبود ارتباط

نظریه نیاز و ارتباط موثر

محل ارتباط سیستم های ( سازش پذیر ) فرهنگی هستی گرا

مدل ارتباطی گربنر

مدل ارتباطی NLP

برقراری ارتباط روشن

روبرو شدن با مقاومت

راههای برخورد با مقاومت

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه

کراحل تحقیق

جامعه آماری

نمونه و رشو نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

روش جمع اوری اطلاعات

روش آماری

فصل چهارم

نتیجه گیری

مقدمه

نتایج حاصل از مصاحبه با کودکان

اولویتهای مددکاران برتر

نتیجه گیری کلی از نتایج بخش اول پرسشنامه در زمینه برقراری ارتباط روشن با کودک

نتیجه گیری

فصل پنجم

بحث

محدودیتهای پژوهش

چکیده

پیشنهادات

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ارزیابی سریع کارخانه مقاله داستانهای ادبی و تاریخی باخـــتر زمیــن تحقیق چشم چرانی، آثار و راهكارهای درمان تحقیق اقتصاد روستا گزارش کارآموزی کارخانه الکترو استیل