👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه نقش سیستم های اطلاعاتی در قابلیت های سازمانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه نقش سیستم های اطلاعاتی در قابلیت های سازمانی

دانلود پایان نامه نقش سیستم های اطلاعاتی در قابلیت های سازمانی در صنایع كوچك و متوسط مورد مطالعه شهر صنعتی کاوه

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین نقش سیستم های اطلاعاتی درایجاد قابلیت های سازمانی در صنایع کوچک و متوسط شهرصنعتی کاوه در سال 1393 صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 200 نفر از مدیران و متصدیان کامپیوتر در شرکت های شهر صنعتی کاوه بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده 132 نفر بعنوان حجم نمونه درنظر گرفته شد. روش جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته 64 سوالی انجام گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای تمام ابعاد بالای 0.7 به دست آمد.همینطور از روایی محتوا به منظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد، که برای این منظور پرسشنامه ها به تأیید فعالان صنعتی و همچنین خبرگان دانشگاهی رسید. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار SPSS در دو بخش توصیفی (میانگین ، فراوانی ، درصد تجمعی و....) و استنباطی (آزمون K-S ، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون T) انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد که سیستم های اطلاعاتی در قابلیت های سازمانی (مبتنی بر داده، فرایند، ستاده) در صنایع کوچک و متوسط شهرک های صنعتی شهر کاوه نقش مثبت و معناداری دارند. هم-چنین یافته ها نشان داد که شاخصهای قابلیت های سازمانی در سه سطح داده، فرآیند و ستاده دارای اهمیت یکسانی نیستند.

سیستمهای اطلاعاتی در قابلیتهای سازمانی در صنایع کوچک و متوسط

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

هدف کلی

اهداف جزئی

فرضیه ها

فرضیه اصلی

فرضیه های فرعی

تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش

تعاریف نظری

تعاریف عملیاتی

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

مقدمه

سیستمهای اطلاعاتی

مفهوم داده، اطلاعات، دانش

ویژگی های اطلاعات

دلایل برپا نمودن نظامهای اطلاعاتی در سازمان

سیستم

چرخه حیات سیستم

مزایای حاصل از به کارگیری سیستم های اطلاعاتی در سطح سازمان

طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی

ویژگی های سیستم اطلاعاتی اثربخش

قابلیت های سازمانی

مزیت رقابتی

چیستی قابلیت های سازمانی

صنایع کوچک و متوسط

اهمیت کسب و کارهای کوچک و متوسط

پیشینه پژوهش

پیشینه خارجی

پیشینه داخلی

مدل مفهومی پژوهش

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه آماری

روش نمونه گیری

روشهای گردآوری داده ها

ویژگی های فنی ابزار گردآوری داده ها (روایی و پایایی)

روایی (اعتبار)

پایایی (قابلیت اعتماد)

روش های تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

آمار توصیفی

تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناختی

آمار توصیفی از سوالات و ابعاد

نرمال بودن توزیع داده ها

آمار استنباطی

آزمون میانگین

آزمون همبستگی میان متغیرها

آزمون رگرسیون

اولویت بندی شاخص های قابلیت های سازمانی در سه سطح (آزمون فرضیه فرعی)

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

تفسیر یافته های پژوهش

محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر

محدودیت های در اختیار پژوهشگر

پیشنهادهای برگرفته از یافته های پژوهش

پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی

فهرست منابع فارسی

=================

سیستم های اطلاعاتی

امروزه سیستم های اطلاعاتی به عنوان یکی از فناوری های نوین بشری نه تنها خودش دستخوش تغییراتی شده است، بلکه به سرعت در حال تاثیرگذاری بر روی تمام سازمان هاست. فناوری اطلاعات در واقع نوعی فناوری فراگیر است و ویژگی منحصر به فرد آن، شمول و نیاز ضروری به آن است. دامنه تغییرات ناشی از این پدیده، بسیار متنوع است و از جانشینی اطلاعات به جای انرژی یا نیروی کار انسانی در بخش تولید صنعتی تا تغییر در بخش درونی خدمات، از خدمات پرسنلی گرفته تا خدمات اجتماعی و سیستم های توزیع را در بر می گیرد.

سیستم های اطلاعاتی به مجموعه ای از اجزای مرتبط با هم گفته می شود که اطلاعات را به منظور حمایت از تصمیم گیری و کنترل در یک سازمان جمع آوری، پردازش، ذخیره و توزیع می-کنند. نگرش سیستمی به جهت جامعیت بالقوه، به یکپارچگی و هماهنگی اطلاعات موجود در سازمان کشیده می شود و عالی ترین نمود نگرش سیستمی به سازمان ها، به استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت منجر می شود. همان طور که بیان شد، این سیستم ها که گردآوری و سازماندهی داده ها و تولید اطلاعات و انتقال آن را به مدیران به انجام می رسانند، همچون ناظری مقتدر در تمامی سطوح سازمان ها حضور یافته و حیطه معرفتی مدیر را توسعه داده و بینش وی را برای اتخاذ تصمیمات صحیح مهیا می سازد. به علت گستردگی و پیچیدگی موجود در سیستم ها، مدیران اطلاعات و متخصصان اطلاعاتی به سیستم های اطلاعاتی یعنی سیستم هایی که به کمک ابزارهای رایانه ای و فنآوری اطلاعات به گرد آوری اطلاعات و پردازش سیستم ها می پردازند، روی آورده اند. البته سیستم های اطلاعاتی به آن نقطه نرسیده اند که بتوانند فکر کنند، برنامه-ریزی کنند و به چگونگی تغییرات واکنش دهند. هنوز چندین اتاق برای افراد کهاین سیستم ها را اداره می کنند وجود دارد. باید توجه داشت که فقط یک اقلیت کوچکی از این افراد عملاً سیستم های رایانه ای یا سیستم های فن آوری اطلاعات را طراحی می کنند. تعداد زیادی از این افراد کاربر نهایی هستند مانند مدیران، کارکنان اداری و دیگران که از رایانه در زمینه های شغلی خود استفاده می کنند.

قابلیت های سازمانی

در دو دهه اخیر با رشد رقابت میان سازمان ها، نگاه های جدید در حوزه علوم مدیریت و کسب و کار شکل گرفته است که به دنبال شناسایی ریشه های موفقیت سازمان ها در شرایط سخت رقابتی هستند. توجه به قابلیت های سازمانی یکی از زاییده این دیدگاه می باشد. با مطالعه رقابت در عرضه بازارها در دهه های اخیر، از جمله موارد کلیدی که همواره مورد توجه بسیاری از دانشمندان حوزه استراتژی بوده است، قابلیت های سازمان به خصوص قابلیت های کلیدی سازمان هستند که به عنوان شالوده مزیت های رقابتی سازمان ها مطرح می شوند. مفهوم قابلیت های سازمانی، مفهومی وسیع و بسیط است که ابعاد و وجهه های گوناگونی داشته و از دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است.

به نظر می رسد نگاه دقیق و ریزبینانه به قابلیت های سازمانی با شکل گیری و مطرح شدن اصلاح قابلیت های کلیدی سازمان آغاز گردید. قابلیت های کلیدی سازمان اغلب به عنوان پایه ای برای رقابت پذیر بودن سازمان ها و ایجاد مزیت رقابتی مورد مطالعه قرار می گیرد. با گسترش مطالعات در این حوزه، دیگر توجه تنها به قابلیت های کلیدی سازمان که به طور مستقیم سازنده مزیت های رقابتی هستند، نبوده و سایر قابلیتهای سازمانی که صرفاً به توانمند شدن سازمان در رسیدن به هدفی غیر از مزیت رقابتی منجر شوند، نیز مورد مداقه قرار گرفته اند. از آنجاییکه این قابلیت ها منجر به مزیت رقابتی می گردند، لازم است تا قبل از بررسی قابلیت های سازمانی، اشاراتی مختصر به مزیت رقابتی و تئوری های مطرح شده در آن ها داشته باشیم.

صنایع کوچک و متوسط

سازمان ها یا شرکت های کوچک و متوسط چه نوع سازمان هایی هستند؟ این سوالی است که توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده و تعاریف مختلفی راجع به آن ارائه شده است. در کل باید گفت که برای سازمان های کوچک یا شرکت های کوچک و متوسط، تعریف مشخصی که مورد قبول عام باشد، وجود ندارد. به لحاظ نظری، برای تعیین اندازه سازمان، شاخص های مختلفی از قبیل میزان فروش، حجم عملیات تولیدی یا خدماتی، سرمایه و فعل و انفعالات پولی و بانکی، ارزش ماشین آلات، وسعت فیزیکی و جغرافیایی، کثرت ارباب رجوع و تعداد پرسنل اراده شده است. اگرچه هر یک از این مقیاس ها می تواند معرف اندازه یک سازمان باشد ولی معمولاً در فعالیت های مختلف، مقیاس های گوناگونی به کار برده می شود. در مطالعه ای که توسط مرکز توسعه صنعتی بین المللی انجام شده است، سازمان های کوچک، سازمان هایی تلقی شده اند که کمتر از 100 نفر پرسنل دارند. برخی از سازمان ها از جمله سازمان توسعه صنعتی آمریکا ، شرکت هایی را که دارای 10 الی 100 نفر پرسنل هستند و ارزش ماشین آلات آن ها کمتر از 7.5 میلیون ریال باشد، در دایره شرکت های کوچک قرار داده اند.

...

👇محصولات تصادفی👇

دانلود نمونه سوالات کارگر لوله کشی و ئصاب وسایل بهداشتی درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/04/01 مقاله اهمیت نگهداری و بهداشت مواد غذایی تحقیق عوارض ضایعات شکستگی ها تشخیص و درمان آنها مقاله معماری ارگانیك پایان نامه طراحی بدنه ایرشیپ‌ها و زیر دریائی‌ها