👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه تأثیر سرمایة فكری بر عملكرد شعب بانكهای استان گیلان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه تأثیر سرمایة فكری بر عملكرد شعب بانكهای استان گیلان

پایان نامه تأثیر سرمایة فكری بر عملكرد شعب بانكهای استان گیلان

پایان نامه تأثیر سرمایة فكری بر عملكرد شعب بانكهای استان گیلان

چـکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایة فكری بر عملكرد شعب بانكهای استان گیلان انجام پذیرفته است. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده كه در این راستا فرضیه‌هایی به صورت زیر تدوین گردید؛

فرضیه اصلی:

بین سرمایة فكری و عملكرد شعب بانكهای استان گیلان رابطة معنی‌داری وجود دارد.

فرضیه‌های فرعی:

1. بین سرمایة ساختاری و عملكرد شعب بانكهای استان گیلان رابطة معنی‌داری وجود دارد.

2. بین سرمایة انسانی و عملكرد شعب بانكهای استان گیلان رابطة معنی‌داری وجود دارد.

3. بین سرمایة مشتری (رابطه‌ای) و عملكرد شعب بانكهای استان گیلان رابطة معنی‌داری وجود دارد.

جامعة آماری این تحقیق شامل کلیة شعب بانكهای استان گیلان بوده كه نمونه‌ای به حجم 150 شعبه مطابق فرمول كوكران انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت كه نتایج حاصل از تحلیل همبستگی و الگوی معادلات ساختاری بین متغیرهای تحقیق نشان داد كه بین سرمایة فكری (سرمایة ساختاری، سرمایة انسانی و سرمایة مشتری (رابطه‌ای)) و عملكرد شعب بانكهای استان گیلان رابطة معنی‌داری وجود دارد. 

واژه‌های كلیدی: سرمایة انسانی، سرمایة مشتری (رابطه‌ای)، سرمایة ساختار، عملكرد

مقدمه

با مروری بر گذشته این نكته قابل اذعان است كه در قرن بیستم، اقتصاد مبتنی بر صنعت بود. در این قرن هر شرکتی و هر کشوری که دارایی‌های فیزیکی و سرمایه‌های مادی و مشهود بیشتری داشت ثروت بیشتری تولید می‌کرد. اما قرن 21 اقتصاد مبتنی بر دانش است. به عنوان نمونه ستارامن[1] و همکاران (2002) به نقل از کندریک یکی از اقتصاددانان آمریکایی بیان می‌کند که در سال 1925 نسبت دارایی‌های نامشهود به دارایی‌های مشهود 30 به 70 بود. اما در دهة 1990 به نسبت 63 به 37 افزایش یافت. استیوارت[2] (1997) سرمایة انسانی را مهمترین دارایی سازمان تلقی می‌كند. بنابراین انتظار می‌رود شرکت‌هایی که از سرمایه فکری و انسانی بالاتری برخوردارند عملکرد مالی آن‌ها نیز بالاتر باشد. آثار سرمایه انسانی بر عملکرد واحد تجاری در شرکتهای خدماتی بسیار مهم تلقی می‌شود زیرا این شرکتها بیشتر بر ظرفیتها و منابع نامشهود متکی هستند (منشن و بنتیس[3]، 2013).  از طرفی در طی دو دهة اخیر، افزایش رقابت تجاری و ظهور فن‌آوری‌های جدید اطلاعاتی، منجر به پررنگتر شدن اهمیت دارایی‌های نامشهود به عنوان مهمترین عامل در ارزش‌گذاری شرکتها شده است (لو[4]، 2001). اندازه‌گیری و گزارشگری دارایی‌های نامشهود یکی از موضوعات جذاب برای محققان حسابداری است و این جذابیت با افزایش تفاوت بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکتها بیشتر شده است (بیاتی[5]، 2005). نگرانی‌ها در مورد عدم شناسایی دارایی‌های نامشهود، در حال افزایش است. این نگرانی ناشی از ماهیت محافظه‌کارانه معیارهای شناسایی دارایی و نگرانی‌ها در مورد قابلیت اتکا استانداردهای اخیر حسابداری است (الیوییرا[6] و همکاران، 2010). بنابراین سطوح بالای عدم‌اطمینان، توانایی شناسایی برخی دارایی‌های نامشهود را در واحدهای تجاری که در دارایی‌های نامشهود سرمایه‌گذاری می‌کنند، محدود می‌کند و این موضوع باعث می‌شود که اطلاعات صحیح به اشخاص برون‌سازمانی انتقال نیابد. این مشکل برای شرکتهایی که متکی بر دانش هستند، بیشتر نمود پیدا می‌کند. با این وجود می‌توان گفت اطلاعات سرمایة انسانی دارای محتوای اطلاعاتی است.

[1] Seetharaman[2] Stewart[3] Mention and Bontis[4] Lev[5] Beattie[6] Oliveira

پاره ای از متن

سرمایة ساختاری را ادوینسون و مالون[1] به عنوان سخت‌افزار، نرم‌افزار، پایگاه داده‌ها، ساختار سازمانی، حقوق انحصاری سازمان، علایم تجاری و تمام تواناییهای سازمان که حامی بهره‌وری کارکنان است، تعریف می‌کنند. سرمایه ساختاری چیزی است که، هنگامی که کارکنان شب به خانه می‌روند در شرکت باقی می‌ماند. سرمایه ساختاری به چند دسته تقسیم می شود؛ فرهنگ شرکت، ساختار سازمانی، یادگیری سازمانی، فرآیند عملیاتی و سیستم اطلاعاتی (بونتیس، كیو و ریچاردسون، 2009).

سرمایة مشتری که به عنوان پل و کاتالیزوری در فعالیتهای سرمایة فکری محسوب می‌شود، از ملزومات اصلی و تعیین کننده تبدیل سرمایة فکری به ارزش بازار و در نتیجه عملکرد تجاری شرکت است. سرمایه مشتری یک جزء اصلی و اساسی سرمایة فکری به شمار می‌رود که ارزش را در کانالهای بازاریابی و ارتباطاتی که شرکت با رهبران آن صنعت و تجارت دارد، جای داده است. بطور كلی می‌توان گفت كه مهمترین جز اصلی و اساسی سرمایة فکری، سرمایه انسانی است و دو سرمایه دیگر تابعی از سرمایه انسانی هستند در واقع بدون سرمایه انسانی امکان رشد و توسعه آنها محدود است. مر[2] و همكارانش دلایلی را برای توجه و اندازه‌گیری سرمایه‌های فکری برشمرده‌اند كه عبارتند از:

1- كمك به سازمانها برای تنظیم استراتژیهای آنها.  

2- ارزیابی اجرای استراتژیها.

3- كمك به تصمیمات گسترش و تنوع فعالیتهای سازمان.

4- استفاده از نتایج اندازه‌گیری سرمایه‌های فكری به عنوان مبنایی برای جبران خدمات.

5- ابلاغ این داراییها به ذینفعان خارجی سازمانها (مر، گری و نیلی، 2003).

برای تأثیرگذاری مثبت بر ارزش آیندة بنگاه، لازم است درك بهتری از سرمایة فکری و آخرین ابزار موجود برای شناسایی، اندازه‌گیری و مدیریت این عامل مهم ایجاد ارزش را داشته باشیم. رهنمود حسابداری مدیریت منتشر شده بوسیله انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) پنج گام اساسی را برای مدیریت موفق سرمایة فکری تعیین می‌کند؛

شناسایی سرمایة فکری بنگاه؛

ترسیم عوامل کلیدی ارزش؛

اندازه‌گیری سرمایة فکری؛

مدیریت سرمایة فکری؛

گزارشگری سرمایة فکری.

[1] Edvinson and Malon[2] Marr

فهرست مطالب 

عنوان                                                                                                                                         صفحه

چكیده فارسی

فصل اول: کلیات طرح

1-1  مقدمه ...................................................................................................................................................................................2

1-2  بیان مسئله ............................................................................................................................................................................3

1-3  اهمیت موضوع تحقیق...........................................................................................................................................................5

1-4  چارچوب نظری تحقیق..........................................................................................................................................................6

1-5  اهداف تحقیق........................................................................................................................................................................6

1-6  فرضیه‌های تحقیق..................................................................................................................................................................7

1-7  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق..........................................................................................................................7

1-8  قلمرو تحقیق ........................................................................................................................................................................8 

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینة تحقیق

2-1       مقدمه..................................................................................................................................................................................10

2-2       سرمایة فكــری..................................................................................................................................................................13

2-3       سیر تاریخی توسعة مفهوم و کاربرد سرمایة فکری................................................................................................................15

2-4       تعاریف، مفاهیم و ابعاد كلیدی سرمایة فکری.......................................................................................................................17

2-5       اندازه‌گیری سرمایة فكری: مدلها و روشهای آن....................................................................................................................20

2-6       کاربرد سرمایة فکری در سازمانها........................................................................................................................................23

2-7       دلایل سنجش سرمایة فکری توسط شرکتها..........................................................................................................................27

2-8       عملكرد...............................................................................................................................................................................30

2-9       عملكرد، تعاریف و مفاهیم آن..............................................................................................................................................31

2-10     الگوها و مدلهای سنجش عملكرد و مدیریت عملكرد...........................................................................................................34

2-11     دلایل بهبود عملكرد............................................................................................................................................................38

2-12     نقش هدفگذاری در ارتقاء و بهبود عملكرد..........................................................................................................................41

2-13     استقرار مدیریت عملكرد در بهبود و ارتقاء عملكرد.............................................................................................................42

2-14     شاخصهای اندازه‌گیری عملكرد............................................................................................................................................45

2-15     چالشها و موانع بهبود عملكرد..............................................................................................................................................49

2-16     اصول و چارچوب عملكرد در ابعاد سازمانها.......................................................................................................................51

2-17     پیشینه تحقیق.......................................................................................................................................................................53 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1   مقدمه..........................................................................................................................................................................................59

3-2   روش تحقیق ...............................................................................................................................................................................59

3-3   جامعه آماری...............................................................................................................................................................................59

3-4   حجم نمونه و روش نمونه‌گیری...................................................................................................................................................60

3-5   روش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها....................................................................................................................................................60

3-6   روش تجزیه و تحلیل داده‌ها .......................................................................................................................................................61 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق   

4-1   مقدمه..........................................................................................................................................................................................61

4-2   داده‌های اولیة مربوط به جامعة مورد مطالعه.................................................................................................................................62

4-3   تجـزیه و تحلیل استنباطی داده‌های آماری (آزمون فرضیه‌های تحقیق).........................................................................................71

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات    

5-1   مقدمه..........................................................................................................................................................................................79

5-2   نتیجه‌گیری ..................................................................................................................................................................................79

5-3   پیشنهادات ..................................................................................................................................................................................80

-پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق............................................................................................................................................80

5-4   - محدودیتهای تحقیق..................................................................................................................................................................82

5-5   پیشنهادات برای محققین بعدی.....................................................................................................................................................83

 منابع و مأخذ........................................................................................................................................................................................84

پیوست...................................................................................................................................................................................................

چکیده انگلیسی ....................................................................................................................................................................................

👇محصولات تصادفی👇

مبانی و پیشینه نظری روانشناسی حافظه (فصل دو) تحقیق تاریخچه سفر و جهانگردی در جهان بررسی نقش اسب و پرنده و گل در ادبیات مقاله آشنایی با حقوق تجارت الكترونیک ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران