👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس شهرستان آستارا

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس شهرستان آستارا

پایان نامه بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس شهرستان آستارا

پایان نامه بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس شهرستان آستارا

چكیده

این تحقیق اهدافی را دنبال می‌كند كه عبارتند از: بررسی نقش زیر ساخت های لازم در پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری(گردش مكانیزه مكاتبات)درمدارس شهرستان آستارا. برای دستیابی به این اهداف چهار فرضیه مطرح كردیم كه عبارتند از:

1- فرهنگ سازمانی مناسب در اجراوپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.

2- زیر ساخت های سخت افزاری ونرم افزاری در اجرا وپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.

3- دانش و مهارت كاركنان در اجرا وپیاده سازی بهینه سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.

4- میزان تشریح دقیق گردش كار دستی در مدارس جهت اجرا وپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.

روش گردآوری داده‌ها به صورت میدانی بوده و از پرسشنامه بر مبنای طیف لیكرت و مصاحبه برای جمع آوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری شامل عوامل اجرایی مدارس دولتی شهرستان آستارا بوده است و در زمان انجام این تحقیق تعداد كل ایشان درحدود250 نفر می‌باشد.روش نمونه گیری بصورت  غیر تصادفی بوده و بر این اساس تعداد 130پرسشنامه توزیع شده و تعداد 116 پاسخنامه سالم و قابل سرشماری، دریافت گردیده است. برای سنجش اعتبار(پایایی) پرسشنامه از روش آلفای‌كرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردید که پایایی مناسبی بدست آمد.

کلید واژگان: زیر ساختها، سیستم اتوماسیون اداری، مدارس شهرستان آستارا

مقدمه

سازمان ها را در عصر جدیداز بکارگیری سیستم های کامپیوتری وتکنولوژی اطلاعات ورسانه های پیش رفته گریزی نیست وآینده از آن آنانی است که با شناخت دقیق وصحیح ،محاسن و معایب این  سیستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده واز تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند (صرافی زاده،1380).

هر مدیری به دنبال بهبود وضعیت فعلی و پیشرفت سازمان تحت مدیریت خویش می باشد، بدیهی است کلیه تصمیمات و تغییرات در تمامی سازمانها و شرکتها اعم از خصوصی، غیر خصوصی و غیر انتفاعی در این راستا صورت می پذیرد. .مدیران دریافته اند اجرای تغییرات به خودی خود کار چندان مشکلی نیست، بلکه دستیابی به اهداف تغییر ، اجرای موفق آن و فراهم آوردن زمینه ها و عوامل موفقیت است که نیازمند بررسی،ارائه استراتژی ، تامین منابع لازم و... می باشد.

بخشی از متن

امروزه در عصر سرعت و ارتباطات و با وجود شبكه های جهانی خارجی و داخلی (Internet , Intranet )، پایه و اساس ایجاد موضوعات مختلف بر مبنای سرعت انتقال داده ها از جائی به جای دیگر و امكان دسترسی سریع و آسان به داده ها پایه ریزی میشود . علاوه بر این خود موضوع ارتباطات نیزازاین موضوع مستثنی نبوده و امروزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و چون بخش مهمی از ارتباطات هر سازمانی را ، مكاتبات آن سازمان تشكیل می دهد ، لذا اهمیت این موضوع در مكاتبات هر سازمان نیز خود را نشان می دهد(خامه چی،1386).

در اوائل دهه 1960 و پس از اختراع انواع رایانه های جدید که با هزینه کمتر اطلاعات بیشتری را پردازش می کردند روشهای جدیدتری برای معرفی تجهیزات جدید ترویج داده شده ؛ یعنی سیستم های اطلاعاتی مدیریت. پس از گذشت یک دهه و به دلیل به وجود آمدن نیاز های اطلاعاتی جدید ، سیستم اطلاعاتی جدید به نام سیستم پشتیبانی تصمیم گیری یا دی . اس . اس به وجود آمد. پس از تکمیل سیستم پشتیبانی تصمیم گیری با توجه به پیشرفت های حاصله در تجهیزات رایانه ای ، موضوع افزایش بهره وری و کارایی دفاتر مدیران و تسهیل ارتباطات بین مدیر و کارکنان از طریق  به کار گیری تجهیزات رایانه ای الکترونیک مطرح گردید و در سال 1980 سیستم های اتوماسیون اداری طراحی گردیدند .

اما در واقع اتوماسیون اداری در سال 1964 وقتی که IBM  محصول جدید خود ، یعنی نور مغناطیسی/ ماشین تایپ سلکتوری ( MT/ST )  را معرفی کرد شروع شد .، ماشین تایپی که می توانست به صورت اتوماتیک از روی حروف ضبط شده بر روی نوار مغناطیسی تایپ کند . این عملیات تایپ اتوماتیک خیلی زود به سیستم های کوچک در ریز پردازنده ها تبدیل شد و تکاملهای بعدی در این زمینه ایجاد شد و نیاز واقعی به تکامل این بود که طی دهه 1970 کارایی کارخانه ها 90-85 در صد افزایش یافت . در حالی که کارایی دفتری تنها 4 در صد افزایش داشت ، پس بایستی سیستم هایی به وجود می آمدند که موجب افزایش بهره وری و کارایی دفاتر هم می شدند .

انواع سیستم های اطلاعاتی

در نخستسن سالهای اختراع رایانه متخصصان توجه چندانی به نیاز های اطلاعاتی مدیران نداشته و از رایانه ها فقط در جهت پردازش داده ها در امور حسابداری سازمانها استفده می شد. در طول این دوره که تا اواسط دهه 60 به طول انجامید بیشترین تاکید بر قدرت محاسباتی وپردازش رایانه بود. در حال حاضر به این نوع کاربردرایانه، پردازش داده ها[1] گفته می شود. در اوایل دهه 60 و پس از اختراع انواع رایانه های جدید که با هزینه کمتر، اطلاعات بیشتری را پردازش می کردند، روش های جدید تری برای معرفی تجهیزات جدید به وجود آمد، یعنی سیستم اطلاعات مدیریت[2] .سپس از گذشت یک دهه و به دلیل بوجود آمدن نیازهای اطلاعاتی جدید، سیستم اطلاعات جدیدی به نام سیستم پشتیبان از تصمیم گیری[3] بوجود آمد. پس ازتکمیل این سیستم ها، باتوجه به پیشرفت های حاصله درتجهیزات رایانه ای  موضوع افزایش بهره وری و کارایی دفاتر و تسهیل ارتباطات مدیران و کارکنان با استفاده از رایانه و الکترونیک، منجر به طراحی سیستم های اتوماسیون اداری گردید . (ص‍راف‍ی‌زاده.1380،صص 245‌ -24 )

[1] Data processing[2] Management Information system[3] Decision Support system

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده........................................................................................................................................ 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه.............................................................................................................................    3

1-2. بیان مساله ........................................................................................................................ 3

1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق.....................................................................................................         5

1-4. اهداف پژوهش...................................................................................................................          6

1-4-1.هدف اصلی.................................................................................................................... 6

1-4-2.اهداف فرعی................................................................................................................. 6

1-5.سوالات تحقیق.................................................................................................................... 6

1-5-1.سوال اصلی................................................................................................................... 6

1-5-2.سوالات فرعی...........................................................................................................     6

1-6. چارچوب نظری تحقیق..................................................................................................     7

1-7. فرضیات پژوهش................................................................................................................ 8

1-7-1. فرضیه اصلی................................................................................................................ 8

1-7-2.فرضیه های فرعی........................................................................................................... 8

1-8 .تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق...................................................................... 9

1-8-1.فرهنگ سازمانی...........................................................................................................    9

1-8-2.زیر ساختهای سخت افزاری ونرم افزاری ...................................................................    9

1-8-3.دانش ومهارت کارکنان...................................................................................... 9

1-8-4.تشریح دقیق گردش کار دستی(مکاتبات اداری)............................................................   9

1-8-5.اتوماسیون اداری .........................................................................................................   10

1-8-6.مدارس شهرستان آستارا...........................................................................................       11

1-9. قلمرو تحقیق................................................................................................................      11

1-9-1.قلمرو موضوعی..........................................................................................................     11

1-9-2.قلمرو مکانی................................................................................................................... 11

1-9-3.قلمرو زمانی..................................................................................................................  11

1-10. محدودیتهای پیش روی محقق....................................................................................      11

1-11. ساختارگزارش تحقیق....................................................................................................... 12

فصل دوم: مبانی نظری وادبیات تحقیق

2-1. مقدمه ....................................................................................................................14

2-2. بخش اول : فن آوری اطلاعات ......................................................................................... 14

2-2-1. تاریخچه       ....................................................................................................14

2-2-2. تعاریف فناوری اطلاعات ..........................................................................................    15

3-2-3. سیر تکامل فناوری اداری ............................................................................................  17

3-2-3-1. دوره اول؛  فناوری اداری ...........................................................................................         17

3-2-3-2.دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه............................................................................       17

3-2-3-3.دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات ..................................................................................     17

2 -2-4. نقش فناوری اطلاعات در سازمان ....................................................................................       18

2-2-5. بکارگیری اثربخش فناوری اطلاعات ...........................................................................  19

2-2-6. فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعات....................................................................    19

2-2-7. اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی .........................................................................        20

2-2-8. انواع سیستم های اطلاعاتی ............................................................................................ 21

2-2-9. ساختار سیستم های اطلاعاتی ....................................................................................... 21

2-2-9-1. شبکه ارتباطات اطلاعاتی    ....................................................................................22

2-2-9-2. زیر ساخت (سخت افزار و نرم افزار شبکه )           24............................................................

2-2-9-3. سیستم مدیریت پایگاه داده ها(DBMS)     .................................................................25

2-2-9-4. سیستم پردازش عملیات (TPS)     .........................................................................25

2-2-9-5. سیستم های کاری مبتنی بر دانش (KWS)   .............................................................25

2-2-9-6. سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)     ...........................................................................25

2-2-9-7.سیستم اطلاعات تصمیم گیری(DSS)         ........................................................................26

2-2-9-8. سیستم اطلاعات مدیران اجرایی(EIS)       ........................................................................26

2-2-10. اتوماسیون اداری به عنوان یک سیستم فرعی MIS ......................................................         26

2-2-11. مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی     .......................................................................26

2-3. بخش دوم: سیستم اتوماسیون اداری        ...........................................................................28

2-3-1. تاریخچه ......................................................................................................... 28

2-3-2. اتوماسیون اداری :یافتن تعریفی مشخص         ...........................................................29

2-3-3. اتوماسیون اداری (خودکاری اداری) ......................................................................      30

2-3-4. گردش مکاتبات اداری...............................................................................       31

2-3-5. معایب و مشکلات  نظام اداری غیر مکانیزه(مکاتبات اداری) .......................................... 32

2-3-6. دلایل استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری ....................................................         33

2-3-7. دلایل عدم استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری ........................................................ 33

2-3-8. مزایای استفاده از اتوماسیون اداری      ..............................................................................33

2-3-8-1. با توجه به وجه مالی و جریان نقدینگی ..........................................................................      33

2-3-8-1-1. مزایای مستقیم   ......................................................................................................34

2-3-8-1-2. مزایای غیر مستقیم        ..............................................................34

2-3-8-2. در مقایسه با مشکلات گردش کار دستی     .........................................................34

2-3-9. مشکلات استفاده از اتوماسیون اداری...................................................................         36

2-3-10. استفاده کنندگان از سیستم اتوماسیون..........................................................    37

2-3-10-1. مدیران   .............................................................................................................37

2-3-10-2. کارمندان.................................................................................................   37

2-3-10-3. مشتریان ...................................................................................................................        37

2-3-10-4. کارمندان بایگانی و دبیرخانه...................................................................................          37

2-3-10-5. بشریت   ..............................................................................................38

2-3-11. ارگونومی در مکانیزاسیون اداری: ..................................................................................        38

2-3-12. چالش های اتوماسیون اداری.....................................................................................................         38

2-3-13. تکنولوژی لازم برای مکانیزه کردن امور دفتری...................................................................     39

2-3-13-1. واژه پردازها..................................................................................................................      40

2-3-13-2. نشر رومیزی ........................................................................................................... 41

2-3-13-3. کشو های بایگانی الکترونیکی.............................................................      41

2-3-13-4. پست الکترونیکی ............................................................................................     41

3-3-13-5. پست صوتی .......................................................................................      42

2-3-13-6. فاکس.....................................................................................................................          42

2-3-13-7. کنفرانس صوتی ....................................................................................... 43

2-3-13-8.کنفرانس ویدئویی....................................................          44

2-3-13-9. کنفرانس های کامپیوتری................................................................................        44

2-3-13-10. سند خوان ها ..................................................................................       44

2-3-13-11. ماشین های کپی هوشمند ............................................................................................     44

2-3-14. انتخاب «ترکیب اتوماسیون اداری»برای مدیر.......................................................................     45

2-3-15. اجرای سیستم های اتوماسیون اداری................................................................ 45

2-3-16. شرایط استفاده از سیستم اتوماسیون اداری....................................................................          46

2 -3-16-1. اطلاعات پایه      ............................................................................................46

2-3-16-2. عملیات مربوط به نامه های وارده 46......................................................................

2-3-16-3. عملیات مربوط به نامه های صادر.ه..............................................................................       46

2-3-16-4. عملیات مربوط به مکاتبات داخلی.................................................................................      47

2-3-16-5. عملیات مربوط به گردش مکاتبات و کارهای اداری.................................................          47

2-3-16-6. عملیات مربوط به پیگیری و ردیابی مکاتبات و کارهای ارجاع شده ........................................       47

2-3-16-7. عملیات مربوط به بایگانی...........................................................................          47

2-3-16-8. عملیات مربوط به جستجو وبررسی ..........................................................................        47

2-3-16-9. عملیات مربوط به گزارش ها و مشاهدات................................................................         47

2-3-16-10. امنیت حدود دسترسی...............................................................................................      48

2-3-17. تحقق دولت الكترونیك در ایران............................................................................................   48

2-3-17-1. اتوماسیون  فعالیتهای اختصاصی    ........................................................................48

2-3-17-2. اتوماسیون فعالیتهای عمومی         ..........................................................................49

2-3-18. مزایای دولت الکترونیکی      ...........................................................................................49

2-4. بخش سوم: مفاهیم  مرتبط با فرهنگ سازمانی .......................................................................        50

2-4-1. ویژگیهای فرهنگ سازمانی      .......................................................................................51

2-4-2. عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی         .............................................................................52

2-5. بخش چهارم : وضعیت سیستم گردش مکاتبات در آموزش وپرورش        .....................................53

2-5-1. معرفی سیستم اتوماسیون اداری ادارات آموزش وپرورش ومدارس ..............................................         54

2-6. بخش پنجم: نقد وبررسی تحقیقات انجام شده       .........................................................................58       

2-6-1. پیشینه پژوهش در ایران          .........................................................................................58

2-6-1-1. پایان نامه 1 .......................................................................................................      58

2-6-1-2. پایان نامه 2 ................................................................................................................       59

2-6-1-3. پایان نامه 3 ...................................................................................................................     59

2-6-1-4. پایان نامه 4..........................................................................................................    60

2-6-2-5. پایان نامه 5  ..................................................................................................................      60

2-6-1-6. پایان نامه 6          61......................................................................................................

2-6-1-7. پایان نامه 7 ...........................................................................................................62

2-6-2. پیشینه پژوهش در جهان .............................................................................................................63

2-6-2-1. پژوهش کای         .....................................................................................................63

2-6-2-2. پژوهش مارلیک وکولیس    .................................................................................................63

2-6-2-3.پژوهش گالستر       .....................................................................................................64

2-6-2-4. پژوهش ریچارد ال.دفت  ...............................................................................................      64

فصل سوم: روش تحقیق

3-1. مقدمه     67..........................................................................................................................

3-2. روش تحقیق ................................................................................................................................  67

3-3. دامنه پژوهش  .................................................................................................................  68

3-3-1. ابعاد پژوهش ......................................................................................................................      69

3-3-2. متغیرها          ...........................................................................................................69

3-4. جامعه آماری      .................................................................................................................70

3-5. روش نمونه گیری          71.........................................................................................................

3 -6. بر آورد حجم نمونه       .....................................................................................................71

3-7. معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات      ...........................................................................................71

3-7-1. مصاحبه         ..............................................................................................................71

3-7-2. پرسشنامه       .................................................................................................72

3-7-2-1. معرفی پرسشنامه    ...................................................................................................72

3-7-2-2. تحلیل پرسشنامه     ........................................................................................................73

3-8 . نحوه تطابق سوالات پرسشنامه با فرضیات و متغیر‌ها       ......................................................74

3-9. اعتبار یا روایی تحقیق      ..........................................................................................74

3-10. اعتماد یا پایایی تحقیق   .....................................................................................................75

3-11. نحوه بررسی فرضیات پژوهش ................................................................................................    75

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

4-1. مقدمه     ...................................................................................................................78

4-2. بخش اول: ویژگی‌های جمعیت شناختی    .............................................................................78

4-2-1. جنسیت......................................................................................................................... 79

4-2-2. رده سنی.............................................................................................................................       80

4-2-3. پست سازمانی..............................................................................................................  80

4-2-4.سطح تحصیلات..................................................................................... 81

4-2-5. مقطع فعالیت.......................................................................................................          82

4-2-6.پشتیبانی مدیریت ارشد:................................................................................................... 83

4-2-7. فرهنگ کار تیمی.................................................................................................................      84

4-2-8 . ارائه الگوی موفق وتشویق...................................................................................................     85

4-2-9. بهینه کاری...................................................................................................................... 86

4-2-10. ایستگاه کاری سریع ........................................................................................................       87

4-2-11. عدم کندی شبکه      ..................................................................................................88

4-2-12. ایستگاه کاری مناسب.........................................................................................        89

4-2-13. رفع سریع مشکل سیستم       .........................................................................................90

4-2-14. یک به یک بودن سیستم وکاربر        .................................................................................91

4-2-15. آشنایی با مهارتهای پایه        ...............................................................................................92

4-2-16. برگزاری دوره های تکمیلی   .............................................................................................93

4-2-17. دوره آموزش اتوماسیون......................................................................................       94

4-2-18. تحویل سیستم منوط به دانش اولیه کاربر..............................................................................95

4-2-19. روال مد ون برای گردش کار دستی   .............................................................................96

4-2-20.جلوگیری از سردرگمی کاربران با انطباق فرایند گردش کاری و سیستم                        دستی موجود          ..........................................................................................................................97

4-2-21. سهولت وسرعت چرخش نامه ها با انطباق فرایندهای گردش کاری     ...................................98

4-2-22. استقبال کارکنان از انطباق فرایندهای گردش کاری اتوماسیون 99..............................................

4-2-23. اجرای سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا    ...........................................100

4-3. بخش دوم: بررسی فرضیات..........................................................................................................   101

4-3-1. فرضیه 1        ..........................................................................................................101

4-3-2. فرضیه 2..............................................................................................................        102

4-3-3. فرضیه 3        ........................................................................................................102

4-3-4. فرضیه 4        ................................................................................................................103

4-3-5. بررسی فرضیه اصلی تحقیق     104.........................................................................................

4-4. بخش سوم : سایر یافته‌های تحقیق ..........................................................................................104

4-4-1. اولویت فرضیات....................................................................................................      104

4 -4-2. بررسی موجودیت عوامل مستقل در جامعه آماری...................................................................  105

4-4-2-1. وجود فرهنگ سازمانی مناسب       ..............................................................106

4-4-2-2. وجود زیر ساختهای نرم و سخت افزاری مناسب............................................................      107

4-4-2-3. دستیابی به سطح مطلوب دانش و مهارت كاركنان   .........................................................108

4-4-2-4. تشریح دقیق گردش كار دستی برای اجرای بهتر سیستم مكانیزه       ..................................109

4-4-3. مقایسه نهایی پاسخ به نحوه اجرای  عوامل مستقل در مدارس شهرستان آستارا   110...........................

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1. مقدمه     ........................................................................................................................113

5-2. بحث و نتیجه‌گیری         113....................................................................................................

5-3. تحلیل نتایج        ...........................................................................................................115

5-4. پیشنهادها بر اساس یافته های تحقیق.....................................................................................         116

5 -5. پیشنهادها بر اساس محدودیتها............................................................................. 116

5-6. پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده............................................................................................       117

5-7. محدودیتهای تحقیق .....................................................................................................     117

پیوست ها ..............................................................................................................      118

منابع و مآخذ  155.....................................................................................................................

فهرست منابع فارسی    ......................................................................................................156

فهرست منابع غیرفارسی...............................................................................................    159

چکیدۀ انگلیسی .......................................................................................................................   160

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مدیریت مالی بین المللی پرسشنامه ی قاطعیت ( ایلین گمنریل و چریل ریکی) مقاله شیخ بهایی ، زندگی و آثار پایان نامه شبیه سازی و بررسی و مقایسه روشهای هوشمند با model predictive control (mpc) برروی یک فرایند صنعتی پایان نامه بررسی تاثیر بکارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد و نگرش اساتید و کارکنان دانشگاه های پیام نور