👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف

پایان نامه نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف

پایان نامه نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف

چكیده:

 

نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف یكی از گرایش های چند وجهی حقوقی می باشد كه از جنبه های مختلف حقوقی بین المللی قابلیت ارزیابی دارد.توجه بین المللی به كاربرد تسلیحات متعارف یه ویژه با پایان دوران جنگ سرد و افزایش وقوع مخاصمات مسلحانه داخلی و به تبع آن افزایش تلفات غیرنظامیان مورد توجه بین المللی قرار گرفت..با این حال،كاربرد تسلیحات متعارف نه تنها آثار محدود به مخاصمات داشته است بلكه تاحدودی زیاد آثار آن به پس از پایان مخاصمات موكول می گردد.در این تحقیق به دنبال آن هستیم كه مشخص نماییم  نظام حقوقی بین المللی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف به چه نحو  می باشد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت می باشد كه نظام حقوقی بین المللی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف در چهار بخش حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه،حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی و حقوق بین الملل كیفری ،بیش ترین توجه را به سوی خود جلب كرده است. با این حال نمی توان صرفا به الزامات حقوقی برای پیشبرد نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف اكتفاء كرده بلكه در كنار آن باید به الزامات سایر نظامات مانند نظامات روابط بین المللی نیز در این زمینه توسل جست.

كلید واژگان: تسلیحات متعارف، سازمان ملل متحد،كنترل تسلیحات.

مقدمه:

 

بررسی های باستان شناسی نشان می دهند كه تا نخستین دوره های نوسنگی، خبری از جنگ نیست. ولی در ادوار بعدی  عصر نوسنگی،بشر توانست سلاح بسازد و جنگ بین همنوعان به طور فزاینده ای آغاز شد. در حقوق اسلام نیز،جنگ با هر شیوه و وسیله ای،منع شده است؛چنانچه شهید اول در كتاب لمعه دمشقیه،رها كردن آب به سمت دشمن، آتش ریختن بر سر آنان و بكارگیری سم علیه دشمن را مكروه می داند. عمدتا  سه دلیل عمده ،در گسترش استفاده و تجارت سلاح های  متعارف در مخاصمات در دهه های اخیر موثر واقع شده است: 1- پایان جنگ سرد ،و به تبع آن، تغییر نسبی ماهیت مخاصمات مسلحانه بین الدولی به جنگ های داخلی و كوچك تر شدن فضای مخاصماتی، دگرگونی نسبتا بزرگی را در بازار  تسلیحات متعارف، ایجاد كرد. در حالیكه در دوران جنگ سرد،دولتها بازیگران اصلی  انتقال سلاح  به شمار می رفتند و اولویت بر سلاح های  سنگین  با فناوری  های پیشرفته  قرار داشت  كه با اهداف ایدولوژیك در میان متحدان تولید و عرضه می شد  در دوران  اخیر  انگیزه های  اقتصادی  تولید كنندگان در اولویت قرار گرفته  و بازیگران غیر دولتی  نیز در بازار  اسلحه به شکل  چشم  گیر تری به فعّالیت  مشغول شده اند.  بخش  عدیده  تجارت اسلحه كوچك و سبك به  صورت كاملا  قانونی  انجام  می شود  .

 

2- مرزها: این مسئله به دو شکل  عمده در افزایش تجارت  تسلیحات متعارف ، موثر بوده است: الف- پایان  استعمار سنتی در  كشورهای آفریقایی ، به دلیل عدم تعیین دقیق مرز و حضور  قبایل  متعدد در طول مرزها ، منجر به  افزایش خشونتهای محلی و به تبع ان گسترش  استفاده از  تسلیحات متعارف عمدتا سبك و یا  نیمه سنگین در این نبردها گشته است(چنانچه در رای دیوان  بین المللی دادگستری در قضیه  نیجر  علیه بوركینافاسو  مشهود  است).ب- با حذف مقررات مربوط به کنترل مرزها  میان اتباع كشورها  به خصوص در كشورهای عضو اتحادیه  اروپایی ، امکان  استقرار  و  تبادل تسلیحات توسط باندها و شبکه های مجرمانه به صورت هماهنگ و سازمان یافته ،  افزایش  پیدا  كرد است

 

اهداف

هدف اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به پرسش  اصلی ذیل  می باشد:

-پرسش  اصلی:

1-  نظام حاكم بر تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف در حقوق بین الملل چه صورت می باشد؟

در راستای پرسش اصلی فوق الذكر،پرسش  های فرعی ذیل مطرح می گردد

2-چالش ها،خلاء ها  و راه کارها در زمینه اجرای بهتر نظامات بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف چه می باشند؟

 

پاسخ اولیه به پرسش اصلی:

 

نظام حاکم بر تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق بین الملل از چهار منظر اصلی حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه ،حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و حقوق بین الملل کیفری قابلیت بررسی دارد. در زمینه حقوق توسل به زور می توان باتوجه به نظام مندرج در منشور ملل متحد به ویژه اصل عدم توسل به زور(بند 4 ماده 2 ) و هم چنین ماده 51 منشور ملل متحد مبتنی بر تجویز دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی؛قایل به این بود که تنها در وضعیت دفاع مشروع مندرج در منشور ملل متحد و با چهارچوب های احصایی آن است که کاربرد تسلیحات متعارف توسط دولت ها می تواند جنبه قانونی به خود بگیرد و بنابراین در سایر وضعیت ها که با استناد به دکترین هایی هم چون دفاع مشروع پیش دستانه،مداخلات بشردوستانه،مسئولیت حمایت و حمایت از حقوق اتباع در خارج درصدد کاربرد تسلیحات متعارف اقدام شده و می شود؛این کاربرد نمی تواند جنبه قانونی به خود بگیرد و حتی موجبات مسئولیت بین المللی دول بکارگیرنده آنها را فراهم می نماید. از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه که می توان با توجه به دخالت فناوری های نوین در تولید و توسعه تسلیحات متعارف و عدم قواعد خاص در حقوق بین الملل برای محدود یا ممنوع نمودن قاطبه انواع تسلیحات مزبور؛آن را مهم ترین تنظیم کننده و محدود کننده تسلیحات متعارف در نظرگرفت نیز اصول و قواعدی مطرح می شود از جمله التزامات دولت ها به موجب مواد 1 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و 36 پروتکل اول الحاقی 1977 و هم چنین اصول حقوق بین الملل بشردوستانه مانند اصل محدودیت در  کاربرد انواع تسلیحات متعارف،اصل تناسب،اصل تفکیک و اصل ضرورت نظامی.از منظر حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها،مسئولیت بین المللی دولت ها از چند منظر قابل بررسی می باشد اینکه دولت ها از طریق انتقال یا کمک های تسلیحاتی متعارف به گروه ها و دول تحت حمایت آنها به صورت غیرقانونی در کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه علیه غیرنظامیان مشارکت داشته باشند با زمانی که خود مبادرت به کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف نماین

 

قسمتی از متن :

 

مهم ترین راهبرد اتحادیه اروپایی در زمینه بكارگیری تسلیحات متعارف،سیاست دفاع و امنیت مشترك اتحادیه اروپایی می باشد.سیاست دفاع و امنیت مشترك یكی از سیاست های  اصلی مداخله اتحادیه اروپا در صحنه بین المللی می باشد. اگرچه مفهوم مدیریت بحران مسلما نمایانگر بعد خارجی تامین امنیت بوسیله اتحادیه اروپا از طریق تمامی وسایل در دسترس آن می باشد، در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترك،آن(مدیریت بحران) دارای یك معنی خاص می باشد. سیاست دفاع و امنیت مشترك با یك مفهوم اصیل امنیت و دفاعی،ابزار واكنش اتحادیه اروپا به مداخله مستقیم ( و غیر مستقیم) در یك مخاصمه یا یك بحران خشونت آمیز می باشد[1]. سیاست دفاع و امنیت مشترك به عنوان پس آیند دوران پیش از معاهده لیسبون، یك صلاحیت عملیاتی را كه از منابع غیرنظامی و نظامی منتفع می باشد را برای اتحادیه فراهم می نماید[2]. اتحادیه می تواند این صلاحیت را در ماموریت های خارج از مرزهایش برای حفظ صلح،پیشگیری از مخاصمه و تقویت امنیت بین المللی بر اساس اصول سازمان ملل متحد به كار ببرد[3]. بند یك ماده 43معاهده اتحادیه اروپا متاخرا تصریح می نماید كه وظایفی كه بواسطه آن، اتحادیه می تواند از ابزار غیرنظامی و نظامی سیاست دفاع و امنیت مشترك استفاده نماید می بایستی شامل:

 

((....عملیات مشترك خلع سلاح،تكالیف بشردوستانه و امداد و نجات[4]،وظایف مشاوره و كمك نظامی،وظایف پیشگیری از مخاصمات و حفظ صلح و وظایف نیروهای رزمی در مدیریت بحران از جمله تحكیم صلح و تامین ثبات پسا مخاصماتی می باشد......))

 

این معاهدات هم چنین تصریح می نمایند كه این تكالیف می توانند برای مبارزه علیه تروریسم از جمله پشتیبانی از دول ثالث در مبارزه با تروریسم در قلمروهایشان كمك نماید[5]. بنابراین،محدوده وظایف و اهداف كه بر اساس  سیاست دفاع و امنیت مشترك باید انجام شود گسترده است. .وظیفه ای كه باید انجام شود به یك وضعیت خاص یا اهدافی كه درصدد دست یابی بدان هست، بستگی دارد. عملا، وظیفه مبتنی بر سیاست دفاع و امنیت مشترك به عنوان یك ماموریت غیر نظامی،یك عملیات نظامی یا یك ماموریت مختلط غیرنظامی-نظامی[6]انجام می شود[7]. هر یك از این ابعاد در منطقه صحرای آفریقا [8]كه در آن، اتحادیه اروپا همچنان كه در فوق بحث شد دارای تعهدات توسعه و امنیت می باشد؛ اجراء گشته است.

 

[1] ن.ك به برنامه دفاع و امنیت مشترك برای آفریقا،پانوشت  شماره 42.اساسا، در حالی كه جنبه مداخله مستقیم سیاست دفاع و  امنیت مشترك اتحادیه اروپا (آن چنان كه در مواد42 و 43 معاهده اتحادیه اروپا مقرر شده) به صورت كلی شناخته شده تر می باشند،هم  چنین  وضعیتی نیز می باشد كه سیاست دفاع و امنیت مشترك دربردارنده ابعاد غیر مستقیم  باشند . شروط و قیود برنامه اقدام سیاست دفاع  و امنیت مشترك در ارتباط یا صلاحیت سازی و سایر پشتیبانی های غیرمستقیم مداخله گرایانه  بر اساس راهبرد امنیت مشترك  آفریقایی  از جمله حمایت های مالی،گویا و مشهود می باشند.[2]  مواد 42 و 43 معاهده اتحادیه اروپا.[3]  همان.[4] rescue tasks;

 

[5] بند یك ماده 43 معاهده اتحادیه اروپا.[6] mixed civilian-military mission;

 

[7] عملا،تنها بعد مداخله نظامی(به استثنای بعد آموزشی نظامی)سیاست دفاع و امنیت مشترك به عنوان یك ((عملیات)) مورد استناد قرار می گیرند.بعد آموزش نظامی،ابعاد غیرنظامی و مختلط غیرنظامی اغلب به عنوان((ماموریت)) مورد استناد قرار می گیرند.

 

[8]  از 34 ماموریت سیاست دفاع وامنیت مشترك كه تاكنون توسط اتحادیه اروپا اجراء شده است،15 مورد در منطقه صحرای آفریقا بودند(ن.ك به نقشه سیاست دفاع و امنیت مشترك، قابل دسترس در http://www.csdpmap.eu/mission-chart)

 

فهرست

 

عنوان..................................................................................................................................صفحه

 

چكیده..........................................................................................................................................2

 

فصل اول: مقدمه..................................................................................3

 

مقدمه كلی...................................................................................................................................4

 

سابقه علمی.................................................................................................................................6

 

اهداف..........................................................................................................................................7

 

فصل دوم:كلیات.................................................................................10

 

مقدمه..........................................................................................................................................11

 

مبحث اول:تعریف و تبیین انواع تسلیحات متعارف......................................................13

 

گفتار اول:تعریف تسلیحات متعارف..........................................................................................13

 

گفتار دوم:تببین انواع تسلیحات متعارف................................................................................15

 

گفتار سوم: مقایسه  تسلیحات متعارف و غیرمتعارف.............................................................18

 

مبحث دوم:عوامل توجه به كاربرد تسلیحات متعارف در جامعه بین المللی در دوران معاصر ..........................................19

 

گفتار اول: عوامل حقوقی................................................................................................................19

 

گفتار دوم:عوامل سیاسی.................................................................................................................22

 

گفتار  سوم: عوامل اقتصادی...........................................................................................................23

 

مبحث سوم:جایگاه كاربرد تسلیحات متعارف در نظریه های روابط بین الملل..............25

 

گفتار اول: رئالیسم و  كاربرد تسلیحات متعارف............................................................................26

 

گفتار دوم:ایده آلیسم و كاربرد تسلیحات متعارف.......................................................................31

 

گفتار سوم: مهدویت و كاربرد تسلیحات متعارف.........................................................................38

 

مبحث   چهارم:ارزیابی كاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف.............................42

 

گفتار اول:ارزیابی كاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب و شمال........................................43

 

بند اول:ارزیابی كاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب..........................................................43

 

بند دوم:ارزیابی كاربرد تسلیحات متعارف در قطب شمال.........................................................47

 

گفتار دوم:ارزیابی كاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو ...........................................50

 

بند اول:عمده كاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو..................................................51

 

1-انجام تحقیقات و آزمایشات تسلیحاتی فضایی......................................................................51

 

2-كاربرد عملی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو...........................................................51

 

بند دوم:اصول حاكم بر فضای ماورای جو و رابطه آنها با كاربرد تسلیحات متعارف................53

 

1-اصل آزادی بهره برداری و برابری و رابطه آن با كاربرد تسلیحات متعارف در فضا..............53

 

2-اصل احتیاط در حقوق بین الملل فضا و كاربرد تسلیحات متعارف در فضا.........................55

 

3-اصل تلاش مقتضی و كاربرد تسلیحات متعارف در فضا.....................................................55

 

بند سوم:اقدامات ممكن به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی در زمینه كاربردهای غیرقانونی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو................................57

 

1-مشورت...................................................................................................................................57

 

2-استناد به مواد 42 و 48 طرح نهایی مسئولیت بین المللی دولت های ملل متحد.........58

 

گفتار سوم:ارزیابی كاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد.................................................59

 

بند اول:كاربرد تسلیحات متعارف بر علیه دزدی دریایی........................................................64

 

بند دوم:كاربرد تسلیحات متعارف بر علیه تروریسم دریایی....................................................66

 

نتیجه گیری.................................................................................................................................68

 

فصل سوم:قواعد حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف در سطح سازمان های بین المللی و دولت ها........................................70

 

مقدمه........................................................71

 

مبحث اول:ارزیابی اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف.................................................74

 

گفتار اول:ارزیابی اقدامات مجمع عمومی ملل متحد در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف....74

 

بند اول:تصویب قطعنامه های مرتبط با كاربرد تسلیحات متعارف.................................................75

 

1-قطعنامه های مربوط به پیشگیری از كاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف.................................75

 

2-قطعنامه های مربوط به مقابله با كاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف........................................76

 

3-قطعنامه های مربوط به اقدامات پساكاربردی تسلیحات متعارف.................................................76

 

بند دوم:تدوین كنوانسیون های بین المللی مرتبط با كاربرد تسلیحات متعارف...........................78

 

1-كنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف......................................................................................79

 

2-پروتكل اجزاء غیرقابل تشخیص.....................................................................................................82

 

3-پروتكل اصلاحی مین های زمینی،تله های انفجاری و سایر شیوه های آن..............................83

 

4-پروتكل راجع به تسلیحات آتش زا...............................................................................................84

 

5-پروتكل لیزرهای كوركننده.............................................................................................................87

 

6-پروتكل بقایای انفجاری جنگ......................................................................................................89

 

7-كنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی...................................................................................91

 

8-كنوانسیون مهمات خوشه ای........................................................................................................94

 

بند سوم:نهادهای مجمع عمومی در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف..................................96

 

1-كمیسیون خلع سلاح......................................................................................................................96

 

2-كنفرانس خلع سلاح ملل متحد....................................................................................................97

 

3-اداره خدمات اقدام مین ملل متحد..............................................................................................98

 

4-موسسه تحقیقات خلع سلاح ملل متحد....................................................................................99

 

گفتار دوم:اقدامات شورای امنیت ملل متحد در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف………...100

 

بند اول:اعمال تحریم های تسلیحاتی و تاثیر آن بر كاربرد تسلیحات متعارف...........................101

 

1-تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه جمهوری اسلامی ایران...............................................102

 

الف-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1737.......................................................................................102

 

ب-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1747.........................................................................................105

 

ج-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1929..........................................................................................106

 

2-بررسی تطبیقی تحریم تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با كره شمالی…….....107

 

3-بررسی تطبیقی تحریم تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با عراق...................110

 

بند دوم:تجویز مداخله نظامی و تاثیر آن بر كاربرد تسلیحات متعارف....................................112

 

بند سوم:نهادهای شورای امنیت در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف...........................114

 

1-كمیته ستاد فرماندهی نظامی...............................................................................................115

 

2-كمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد...............................................................................116

 

3-كمیته ضد تروریسم................................................................................................................117

 

4-كمیته تحریم های شورای امنیت..........................................................................................119

 

گفتار سوم:ارزیابی آرای دیوان بین المللی دادگستری راجع به تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف... 120

 

بند اول:رای مشورتی راجع به تهدید یا توسل به تسلیحات هسته ای....................................120

 

بند دوم:قضیه دیوار حایل............................................................................................................122

 

بند سوم:قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریكا در نیكاراگوئه…….....124

 

بند چهارم:قضیه نسل كشی بوسنیایی ها....................................................................................126

 

گفتار چهارم:ارزیابی اقدامات دبیركل ملل متحد راجع به كاربرد تسلیحات متعارف...............127

 

بند اول:برنامه اقدام ملل متحد برای محدود كردن تجارت غیرقانونی در تسلیحات كوچك و سبك..129

 

بند دوم:برنامه اقدام هماهنگ سازی تسلیحات كوچك.............................................................131

 

بند سوم:گزارشگران ویژه..............................................................................................................131

 

بند چهارم:دفتر امور خلع سلاح ملل متحد...............................................................................132

 

بند پنجم:صندوق تسهیلات حمایت كننده از تنظیم تسلیحات ملل متحد(آنسكار)...............134

 

بند ششم:دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر ملل متحد................................................................134

 

گفتار پنجم:شورای اقتصادی-اجتماعی ملل متحد و تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف.............136

 

گفتار ششم:موسسات تخصصی و سازمان های مستقل از سازمان ملل متحد و تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف..........................138

 

بند اول:سازمان بین المللی دریانوردی(ایمو) و تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف....................138

 

بند دوم:سازمان علمی،آموزشی و فرهنگی ملل متحد(یونسكو) و تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف...140

 

بند سوم:سازمان جهانی گمرك و تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف..........................................143

 

بند چهارم:سازمان تجارت جهانی و تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف.......................................144

 

مبحث دوم:اقدامات سازمان های بین المللی فرامنطقه ای در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف......................................................146

 

گفتار اول:سازمان پیمان آتلانتیك شمالی(ناتو) و تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف……..........147

 

گفتار دوم:جنبش عدم تعهد و تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف................................................150

 

گفتار سوم:سازمان همكاری های اسلامی و تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف..........................151

 

گفتار چهارم:اتحادیه عرب و تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف....................................................153

 

مبحث سوم:اقدامات سازمان های بین المللی منطقه ای در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف............................................................................................................................................156

 

گفتار اول:اقدامات اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف.........................156

 

بند اول:اسناد اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف.................................157

 

بند دوم:موارد كاربرد تسلیحات متعارف توسط اتحادیه اروپایی.................................................162

 

1-دولت چهارچوب در قالب سیاست دفاع و امنیت مشترك.....................................................162

 

2-گروه های نبرد در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترك................................................163

 

3-گروه توانا و مایل بر اساس چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترك...................................164

 

بند سوم:نهادهای عضو و همكار اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف…......165

 

1-سازمان امنیت و همكاری اروپا....................................................................................................165

 

2-دادگاه حقوق بشر اروپا.................................................................................................................167

 

گفتار دوم:اقدامات اتحادیه آفریقایی در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف……………..........168

 

بند اول:اعلامیه باماكو.......................................................................................................................169

 

بند دوم:كنوانسیون جامعه اقتصادی غرب آفریقا راجع به تسلیحات كوچك و سبك،مهمات آنها و سایر مواد مرتبط................................................................................................................................................170

 

بند سوم:پروتكل نایروبی...................................................................................................................171

 

بند چهارم:پروتكل جامعه توسعه جنوب آفریقا راجع به تسلیحات آتشین،مهمات و مواد مرتبط..173

 

بند پنجم:كنوانسیون كین شاسا.....................................................................................................174

 

گفتار سوم:اقدامات سازمان كشورهای آمریكایی در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف….....175

 

بند اول:كنوانسیون آمریكایی بر علیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری،مهمات و سایر مواد مرتبط...........................176

 

بند دوم:كنوانسیون آمریكایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف...........................................178

 

بند سوم:قوانین نمونه به منظور كنترل جابه جایی بین المللی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها......................179

 

گفتار چهارم:اقدامات شورای همكاری خلیج فارس در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف…...180

 

گفتار پنجم:اقدامات سازمان همكاری شانگهای در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف............183

 

مبحث چهارم: اقدامات دولت ها  در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف................................................................186

 

گفتار اول: اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف...................186

 

گفتار دوم: اقدامات ایالات متحده آمریكا در زمینه كاربرد تسلیحات متعارف..................................191

 

گفتار سوم: فدراسیون روسیه و تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف......................................................196

 

نتیجه گیری..............................................................................................200

 

 

 

فصل چهارم:ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف در شاخه های مختلف حقوق بین الملل....................................................201

 

مقدمه........................................................................................................................................202

 

مبحث اول:ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور ............................................204

 

گفتار اول: ارزیابی نظری نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور..........................................................204

 

بند اول: دفاع مشروع و قانونی بودن كاربرد تسلیحات متعارف.......................................................204

 

بند دوم:دفاع مشروع پیش دستانه و غیرقانونی بودن كاربرد تسلیحات متعارف...........................206

 

بند سوم:مداخلات بشردوستانه و غیرقانونی بودن كاربرد تسلیحات متعارف.................................210

 

بند چهارم:دكترین مسئولیت حمایت و غیرقانونی بودن كاربرد تسلیحات متعارف........................216

 

بند پنجم:دكترین مداخله به حمایت از حقوق اتباع در خارج و غیرقانونی بودن كاربرد تسلیحات متعارف.............................................222

 

بند ششم:دكترین مداخلات دموكراسی خواهانه و غیرقانونی بودن كاربرد تسلیحات متعارف….....225

 

گفتار دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف در زمان صلح.............................228

 

بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف در كنترل آشوب های خیابانی…....228

 

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف در عملیات حفظ صلح…............231

 

بند سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف در زمان رضایت دولت میزبان.....235

 

گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی و غیربین المللی..................................238

 

بند اول: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی...........................................238

 

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه غیربین المللی...........................242

 

1-استناد به ماده 3 مشترك در كاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی......243

 

2- استناد به  شرط مارتنس در كاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی.......245

 

3-تسری قواعد حاكم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی بر كاربرد تسلیحات متعارف.......................246

 

4-قواعد حاكم بر مخاصمات مسلحانه غیربین المللی بر كاربرد تسلیحات متعارف.............................246

 

گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه بین المللی......................................247

 

بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های زمینی....................247

 

1-تانك ها...............................................................................................................................................250

 

2-تسلیحات كوچك و سبك................................................................................................................252

 

3-مین های زمینی..............................................................................................................................254

 

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی.............255

 

1-مقررات موجود بین المللی در زمینه تسلیحات متعارف دریایی................................................256

 

الف-كشتی های جنگی.......................................................................................................................256

 

ب-زیردریایی های نظامی.................................................................................................................258

 

ج-مین گذاری دریایی........................................................................................................................259

 

د-كاربرد اژدرها...................................................................................................................................262

 

2-كاربرد تسلیحات متعارف دریایی در وضعیت های مختلف جنگ دریایی.................................263

 

الف-كاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت انسداد دریایی..............................................................263

 

ب-كاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت محاصره دریایی..............................................................263

 

3-اصول مشترك در كاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی...........................................265

 

الف-اصل تفكیك میان كشتی های تجاری و نظامی......................................................................265

 

ب-اصل عدم كاربرد كشتی های جنگی علیه كشتی های بی طرف.............................................266

 

بند سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف در جنگ هوایی......................268

 

1-تسلیحات متعارف هوایی............................................................................................................270

 

الف-هواپیماهای جنگی..................................................................................................................270

 

ب-پهپادها.......................................................................................................................................272

 

-اصل تفكیك و كاربرد پهپادهای جنگی......................................................................................274

 

-رعایت اصل تناسب در كاربرد پهپادها........................................................................................278

 

-اصل حفاظت از محیط زیست در كاربرد پهپادها......................................................................280

 

مبحث دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه.........................282

 

گفتار اول:تعهدات عمومی دولت ها در زمینه كاربرد تسلیحات متعارف بر مبنای قواعد بین الملل بشردوستانه...............................285

 

بند اول:التزامات دولت ها در منع كاربرد هر نوع تسلیحات متعارف..........................................286

 

بند دوم:التزامات ماده یك مشترك كنوانسیون های چهارگانه ژنو به منظور كنترل كاربرد تسلیحات متعارف...................................287

 

بند سوم:التزامات حقوق بشری دولت ها به منظور تضمین رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در كاربرد تسلیحات متعارف..........................................288

 

بند چهارم:التزامات مندرج در ماده 36 پروتكل اول الحاقی.........................................................290

 

گفتار دوم:كاربرد تسلیحات متعارف از منظر اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه.............291

 

بند اول:كاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب غیرضروری........................................................291

 

بند دوم:كاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب به محیط زیست...............................................297

 

بند سوم:كاربرد تسلیحات متعارف و اصل تفكیك...............................................................................299

 

بند چهارم:كاربرد تسلیحات متعارف و اصل تناسب............................................................................303

 

بند پنجم:كاربرد تسلیحات متعارف و اصل ضرورت نظامی................................................................306

 

گفتار سوم:كاربرد تسلیحات متعارف توسط افراد مختلف در عرصه مخاصمات.................................307

 

بند اول:كاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان...............................................................................307

 

بند دوم:كاربرد تسلیحات متعارف توسط غیرنظامیان...........................................................................310

 

بند سوم: كاربرد تسلیحات متعارف توسط كاركنان شركت های خصوصی نظامی.............................311

 

1-تعریف شركت های خصوصی نظامی..................................................................................................312

 

2-اسناد بین المللی در زمینه مراعات حقوق بین الملل بشردوستانه توسط شركت خصوصی نظامی..313

 

3-كاركنان شركت های خصوصی نظامی در صورت نداشتن مجوز كاربرد تسلیحات متعارف.............319

 

4-كاركنان شركت های خصوصی نظامی در صورت داشتن مجوز كاربرد تسلیحات متعارف.............323

 

الف-كاركنان شركت های خصوصی نظامی پشتیبانی و غیرنظامیان متابعت كننده ..........................324

 

ب-كاركنان شركت های خصوصی نظامی و وصف رزمنده .................................................................325

 

مبحث سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق مسئولیت بین المللی...........................327

 

گفتار اول:مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال مشاركت در كاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف...327

 

بند اول:مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال كاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت كنترل آنها.............................332

 

1-ملاك كنترل موثر و كاربرد تسلیحات متعارف............................................................................333

 

2-ملاك كنترل كلی در كاربرد تسلیحات متعارف.........................................................................335

 

3-ملاك كنترل مندرج در ماده 8 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها.....................................338

 

4-ملاك كنترل حاكم بر انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی در كاربرد تسلیحات متعارف...........................................338

 

بند دوم:مشاركت دولت ها در كاربرد تسلیحات متعارف از طریق واسطه گری غیرقانونی.........339

 

گفتار دوم: مسئولیت بین المللی كاربرد مستقیم انواع تسلیحات متعارف توسط دولت بكارگیرنده..340

 

بند اول:تسلیحات متعارف دریایی.....................................................................................................341

 

بند دوم:تسلیحات متعارف هوایی......................................................................................................342

 

بند سوم:تسلیحات متعارف زمینی..................................................................................................343

 

گفتار سوم:مسئولیت بین المللی دولت ها در كاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی.......................................344

 

بند اول:پیروزی شورشیان در جریان یك مخاصمه داخلی........................................................344

 

بند دوم:پیروزی حكومت بر شورشیان در جریان یك مخاصمه داخلی...................................345

 

مبحث چهارم: ارزیابی نظام حقوقی حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل كیفری...........................346

 

گفتار اول:نهادهای بین المللی كیفری و انتظامی در زمینه مبارزه با كاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف........................347

 

بند اول:سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل). و كاربرد تسلیحات متعارف..................347

 

بند دوم:دیوان بین المللی كیفری و كاربرد تسلیحات متعارف...............................................349

 

بند سوم:دیوان بین المللی كیفری برای یوگسلاوی سابق و كاربرد تسلیحات متعارف….....351

 

بند چهارم:دیوان بین المللی كیفری برای رواندا و كاربرد تسلیحات متعارف.......................354

 

گفتار دوم:ارتكاب جنایات بین المللی از طریق كاربرد تسلیحات متعارف...........................355

 

بند اول:كاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تجاوز سرزمینی................................................355

 

بند دوم:كاربرد تسلیحات متعارف و جنایات جنگی...............................................................356

 

بند سوم:كاربرد تسلیحات متعارف و جنایات علیه بشریت....................................................359

 

بند چهارم:كاربرد تسلیحات متعارف و جنایت نسل كشی..................................................360

 

بند پنجم:كاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تروریستی.....................................................362

 

گفتار سوم:علل موجهه ارتكاب جنایات بین المللی از طریق كاربرد تسلیحات متعارف......365

 

بند اول:دفاع مشروع...............................................................................................................366

 

بند دوم:اجرای اوامر آمر قانونی............................................................................................367

 

بند سوم:اضطرار.....................................................................................................................368

 

نتیجه گیری.......................................................................................................................370

 

فصل پنجم: ارزیابی چالش ها و خلاء ها و راهكارها در كاربرد تسلیحات متعارف در حقوق و روابط بین الملل .....................371

 

مقدمه..................................................................................................................................372

 

مبحث اول:چالش ها،خلاء و راه كارها در زمینه اجرای بهتر الزامات روابط بین الملل در كاربرد تسلیحات متعارف............374

 

گفتار اول:وجود دولت های ناتوان و معضل كاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف...........374

 

گفتار دوم:ضرورت توجه بیشتر جامعه بین المللی به دیپلماسی پیشگیرانه.................378

 

گفتار سوم:توجه به اقدامات پساكاربردی تسلیحات متعارف...........................................382

 

گفتار چهارم:همگرایی بیشتر دولت هاو سازمان های بین المللی................................383

 

گفتار پنجم:افزایش نقش سازمان های غیردولتی و افراد در تنظیم كاربرد تسلیحات متعارف....385

 

مبحث دوم:چالش ها،خلاء و راه كارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل بشردوستانه در كاربرد تسلیحات متعارف....................388

 

 گفتار اول: تسلیحات متعارف خودكار و خلاء قانونی ناشی از  كاربرد آنها ........................389

 

گفتار دوم:تسلیحات  متعارف غیركشنده و خلاء قانونی ناشی از  كاربرد آنها..................393

 

گفتار سوم:تسلیحات  متعارف دوگانه و خلاء قانونی ناشی از  كاربرد آنها......................397

 

گفتار چهارم:تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو و خلاء قانونی ناشی از كاربرد آنها.....398

 

گفتار پنجم:توسعه مفهوم اخلاق نظامی در كاربرد تسلیحات متعارف نوین...................411

 

گفتار ششم:عدم تعیین نهاد ناظر بر اجرای مقررات كنوانسیون های بین المللی ناظر بر كاربرد تسلیحات متعارف..........................413

 

مبحث سوم:چالش ها،خلاء و راه كارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل كیفری در كاربرد تسلیحات متعارف...................414

 

گفتار اول: وجود نهاد عفو در قبال ارتكاب جنایات بین المللی از طریق كاربرد تسلیحات متعارف.....414

 

گفتار دوم:ضرورت اعطای استقلال بیشتر به نهادهای بین المللی كیفری............................................417

 

گفتار سوم:وجود مصونیت مقامات رسمی  كشورها در مشاركت در كاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف..418

 

مبحث چهارم:رویكردهای پیشنهادی به منظور تنظیم موثرتر كاربرد تسلیحات متعارف در نظام جمهوری اسلامی ایران....................425

 

گفتار اول:تاكید بیشتر بر همكاری جنوب-جنوب.................................................................................426

 

گفتار دوم:توسعه و به روز كردن حقوق بشردوستانه اسلام حاكم بر كاربرد تسلیحات متعارف........428

 

گفتار سوم:ضرورت جرم انگاری جنبه های مختلف تروریسم در نظام حقوقی ایران.........................431

 

گفتار چهارم:تاكید بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری از كاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف........................434

 

گفتار پنجم:حضور موثر جمهوری اسلامی ایران در اسناد بین المللی مرتبط با كاربرد تسلیحات متعارف................437

 

نتیجه گیری.........................................................................................................................440

 

فصل ششم:نتیجه گیری كلی........................................................................441

 

نتیجه گیری كلی......................................................................................................................442

 

منابع و مآخذ.............................................................................................................................446

 

چكیده انگلیسی......................................................................................................................476

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت حوزه نفوذ شهر و روستا تحقیق نظریه قرار اجتماعی از دیدگاههای مختلف و نظریات اندیشمندان علل و ریشه های ناهنجاریها و رفتارهای وندالیستی (تخریب آگاهانه اموال عمومی) در میان برخی از پسران دانش آموز دوره راهنمایی تجربیات مدون تدریس معلم ابتدایی (نمونه ای دیگر) تحقیق عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به تونلهای معدنی