👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله فیزیک مدرن

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله فیزیک مدرن

مقاله فیزیک مدرن

مقدمه :

فیزیک مدرن چیست ؟

     نارساییهای فیزیک کلاسیک، تقریبا همزمان با پیشرفتهای سریع آن ظاهر شد و چون دانشمندان با تئوریهای موجود نتوانستند این اشکالات را برطرف کنند به جستجوی کشف علت برآمدند و سرانجام با ابداع تئوریهای جدید ، فیزیک مدرن را پی افکندند اساس فیزیک مدرن بر تئوری نسبیت و تئوری کوانتمی قرار دارد .

...

واپاشی پرتوزا

     اغلب ایزوتوپها ناپایدارند ؛ اینها از طریق واکنشهای هسته ای خودبخود وا می پاشد . و به ایزوتوپهای پایدارتر دیگری تبدیل می شوند . ایزوتوپهای ناپایدار پرتوزا هستند ، یعنی ، واکنش های هسته ای خود بخود آنها با گسیل پرتوهای  ، پرتوهای  یا پرتو های  همراه است پرتوهای  عبارتند از ذرات آلفای

 ( هسته He4 ) پر انرژی  ، پرتوهای  الکترونها و پاد الکترونهای پر انرژی ، و پرتو های  فوتونهای پرانرژی اند . و پرتو زایی در سال 1896 توسط بکرل کشف شد .

...

فیزیک چیست

مقدمه

ساختار هسته ای

ایزوتوپها

اندازه و شکل هسته

نیروی « قوی »

تشدید مغناطیسی هسته NMR

تبدیل های هسته ای

واپاشی پرتوزا

واپاشی آلفا

واکنش های هسته ای انرژی – پایین ؛ هسته مرکب

شکافت

واکنش های زنجیره ای

همجوشی هسته ای

خلاصه

منابع و مأخذ

👇محصولات تصادفی👇

دانلود تحقیق آماده با عنوان مدیریت استراتژیك (راهبردی) مبانی و پیشینه نظری اهمال کاری (فصل دوم پژوهش) پایان نامه کنترل تطبیقی برج تقطیر با استفاده از تخمین های زن های هوشمند پایان نامه مدلسازی آشکار ساز Cd,Zn,Te برای آشکار سازی پرتوهای X و لاندا پروژه کارآفرینی بانک های اطلاعاتی