👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی شركت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی شركت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

پایان نامه بررسی شركت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

پایان نامه بررسی شركت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

چكیده

یك رای نتیجه تلاش قاضی و دستگاه قضایی است كه پس از تشكیل جلسه های متعدد دادرسی، رسیدگی به دلایل و اظهارات طرفین، مطالعه و انجام تحقیقات فراوان و رعایت تشریفات مربوط به دادرسی و نحوة احضار و ابلاغ و.. در جهت حل و فصل خصومت و ایجاد عدالت صادر می گردد.

موضوع كلی پرونده مورد بررسی این پروژه قتل عمدی و سرقت مقرون به آزار است كه مراجع قضایی مختلف اعم از بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی كشور دربارة آن اظهار نظر كرده اند. موضوعی كه بنابر تصویب شورای محترم آموزشی دانشكده در این پروژه مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد، بررسی شركت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی است.

عمده ی مباحث مربوط به این پروژه، در رای بدوی آمده است و مراجع قضایی بالاتر رای دادگاه بدوی را ابرام

كرده اند.

مطالب این پروژه در دو فصل اصلی نگارش یافته است كه در فصل اول كلیات شركت و معاونت در قتل عمدی بیان می گردد. در فصل دوم به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت آرا، تحلیل های شكلی و ماهوی صورت گرفته است. در پایان نیز پس از نتیجه گیری پیشنهاداتی در جهت رفع نقص های قانونی كه باعث صدور آرای متعدد در یك موضوع ثابت می شود، از طرف بندة حقیر به عنوان یك دانشجوی حقوق آمده است.

«فهرست مطالب»         

مقدمه......................................................................................................... 1

فصل اول – كلیات شركت و معاونت در قتل عمد

مبحث اول – شركت.................................................................................. 3

گفتار اول – سابقه تاریخی شركت در جرم.............................................. 3

گفتار دوم – شركت در قتل عمد............................................................... 5

گفتار سوم – مجازات شركت در قتل عمد................................................ 9

گفتار چهارم – انواع شركت به اعتبار عناصر مادی و روانی................ 12

الف – انواع شركت به  اعتبار عنصر مادی ........................................... 12

1-     شركت در فعل و شركت در نتیجه.................................................. 13

2-     شركت سبب و مباشر یا چند سبب  و چند مباشر........................... 13

3-     شركت فاعل و تارك فعل................................................................. 14

ب – انواع شركت به اعتبار عنصر روانی............................................... 14

1- اجتماع عمد و شبه عمد..................................................................... 15

2- اجتماع عمد و خطای محض.............................................................. 15

3- اجتماع عمد ، شبه عمد و خطای محض............................................. 16

مبحث دوم – معاونت.............................................................................. 18

گفتار اول : سابقه تاریخی معاونت در جرم............................................ 18

گفتار دوم : عنصر مادی......................................................................... 19

گفتار سوم: عنصر روانی........................................................................ 22

گفتار چهارم: مجازات معاونت در قتل عمد............................................ 23

فصل دوم – تجزیه و تحلیل آرا...................................................... 26

مبحث اول – تحلیل شكلی........................................................................ 27

گفتار اول – بررسی مقررات «ق.آ.د.ك 1378»...................................... 27

الف: تبصره ماده 213 ق.آ.د.ك.............................................................. 27

ب: مواد 232 و 233 ق.آ.د.ك................................................................ 28

ج: مواد 260 و 265 ق.آ.د.ك................................................................. 30

گفتار دوم – نقد ادبی.............................................................................. 32

مبحث دوم – تحلیل ماهوی..................................................................... 36

گفتار اول – بررسی ادله اثبات جرم و نظر قضایی قضات.................... 36

الف – اقرار............................................................................................. 36

ب – علم قاضی....................................................................................... 38

گفتار دوم – بررسی مقررات «ق.م.ا. 1375 و 1370».......................... 42

الف – ماده 231 ق.م.ا............................................................................ 43

ب – ماده 232 ق.م.ا............................................................................... 45

ج – ماده 205 ق.م.ا................................................................................ 45

د – ماده 206 ق.م.ا................................................................................ 46

ه. - ماده 207 ق.م.ا............................................................................... 47

ی – اصل 37 ق.ا.................................................................................... 49

گفتار سوم – دیدگاه فقهی در................................................................. 50

الف – تعیین مجازات قتل عمد................................................................. 51

ب – عدم احراز شركت در قتل عمد....................................................... 51

نتیجه گیری............................................................................................. 53

پیشنهادات............................................................................................... 55

منابع و مآخذ........................................................................................... 57

پیوست‌ها................................................................................................. 59

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق امنیت و نظم اجتماعی از منظر سیاست جنایی پروژه راه مقاله ناهنجاری های ستون فقرات مقاله تپولوژی پاورپوینت تحولات اجتماعی-اقتصادی درشهرنشینی معاصر