👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی ویژگیهای اجتماعی مصرف کنندگان مواد مخدر

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی ویژگیهای اجتماعی مصرف کنندگان مواد مخدر

پایان نامه بررسی ویژگیهای اجتماعی مصرف کنندگان مواد مخدر

پایان نامه بررسی ویژگیهای اجتماعی مصرف کنندگان مواد مخدر

چكیده :

موضوع تحقیق حاضر بررسی ویژگی اجتماعی مصرف‌كنندگان مواد مخدر می باشد در این تحقیق  ابتدا انواع مواد مخدر مصرفی توسط افراد درگیر با مواد مخدر ، بررسی شده است  سپس ویژگی  های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی افراد دیگر با مواد مخدر بدست آمده است  . باتوجه به شرایط اجتماعی ایران ونیز خصائص افراد مصرف کننده مواد مخدر، ویژگیهای اجتماعی افراد ونوع ماده مصرفی متناسب با وضعیت موجود درایران بررسی گردیده است .

 برای آشنایی به و مطالعه تحقیقات انجام شده به سراغ منابع جامعه شناسی شامل ، نظریه های جامعه شناختی مرتبط با موضوع و نیز منابع  روانشناسی و گروه درمانی رفته ایم در جهت انجام این تحقیق از روش توصیفی و میدانی استفاده شده است . بنابراین با استفاده از تکنیک های مصاحبه بررس اسناد به مطالعه معتادین پرداختیم وباکمک تکنیک های مصاحبه ومشاهده ومشارکت درگروههای درمانی ترک اعتیاد ونیز مصاحبه های آزاد بااشخاص معتاد به بررسی مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی افراد درگیر با مواد مخدر پرداخته ایم . 

فهرست مطالب :

فصل اول :کلیات تحقیق

مقدمه ........................................................................................................................ 3

الف – بیان مسئله ..................................................................................................... 4

ب – طرح مسئله ....................................................................................................... 5

پ- سوالات تحقیق .................................................................................................. 11

ت- اهداف تحقیق ..................................................................................................... 12

ث – اهمیت موضوع ................................................................................................. 12

ج – بیان مفاهیم ....................................................................................................... 13

فصل دوم : پیشینه های مطالعاتی مربوط به موضوع

مقدمه ........................................................................................................................ 21

الف – منابع جامعه شناختی :................................................................................... 22

الف –1- اعتیاد وخانواده ........................................................... 22

الف -2- نظریه های جامعه شناختی مرتبط با پدیده اعتیاد .... 48

الف -2-1- نظریه  انحرافات ................................... 48

الف – 2- 2- ناکامی منزلتی .................................... 50

الف -2-3- نظریه اختلال هنجاری ............................................... 50

الف -2-4- نظریه برچسب زنی.................................................... 51

الف -3- نظریه یادگیری ................................................................ 54

الف -4- نظریه اوقات فراغت زیمل ............................................... 57

الف – 5- بررسی علل اعتیاد ........................................................ 58

الف 5-1- عوامل فردی تاثیر گذار برگرایش جوانان به مواد مخدر ................................................................................................................................... 59

الف-5- 2- عوامل خانوادگی تاثیر گذار برگرایش جوانان به مواد مخدر ......................................................................................................................... 61

الف-5- 3- عوامل محیطی تاثیر گذار برگرایش جوانان به مواد مخدر ......................................................................................................................... 69

پ- منابع روانشناسی :............................................................................................. 81

ب-1-شخصیت واعتیاد ...................................................... 81

ب-2- مشخصات مصرف کنندگان مواد ............................ 84

ب-3- سرنخهایی برای تشخیص اعتیاد ............................ 89

ب- منابع تاریخی :.................................................................................................... 90

پ -1- تاریخچه اعتیاد در ایران .......................................... 90

پ- 2- بررسی اعتیاد بعد از انقلاب اسلامی ....................... 96

پ-3- مهمترین عوامل گسترش مصرف مواد مخدر درایران        97

پ-4- وضعیت مواد مخدر درسطح جهان ........................... 98

پ-5- تاریخچه اعتیاد درجهان ............................................ 98

پ-6- اعتیاد درتمدن های گذشته ........................................ 101

ت – شناخت مواد :................................................................................................. 106

- گروهبندی مواد اعتیاد آور

- تاریخچه ومشخصات ظاهری

- نحوه ی استعمال

- مشخصات ظاهری افراد معتاد

علایم واثرات مصرف

علائم مصرف

علایم ترک

ث- گروه معتادان گمنام (Na) :................................................................................. 143

ث- 1- معتادین گمنام منبعی در خدمت اجتماع ....................... 143

ث- 2- چه کسانی اعضای معتادان گمنام هستند .................... 144  

ث- 3- گمنامی ........................................................................... 144

ث-4-جلسات معتادان گمنام ..................................................... 144  

ث- 5- روش کار معتادان  گمنام .............................................. 145

ث- 6- فعالیت معتادان گمنام درسطح محلی ............................ 146

ث-7- لیست خدمات معتادان گمنام .......................................... 146

ث- 8- قدمهای 12گانه .............................................................. 146

ث- 9- سنت های 12 گانه ........................................................ 147

ج- نقد وبررسی منابع موجود :.................................................................................. 149

ج-1- نقد وبررسی منابع جامعه شناختی .................................... 149

ج- 2- نقد وبررسی منابع روانشناسی ......................................... 150

ج- 3- نقد وبررسی منابع تاریخی ................................................ 150

فصل سوم :مبانی روش تحقیق

- مقدمه .................................................................................................................. 153

الف – روش تحقیق .................................................................................................. 153

ب تکنیکهای گرد آوری اطلاعات ............................................................................. 155

ب – جامعه آماری ................................................................................................... 167

ت- تعیین حجم نمونه .......................................................................................................... 167

ث- روش نمونه گیری ............................................................................................. 167

ج- تعریف مفاهیم اصلی به کار رفته در تحقیق .................................................... 168

فصل چهارم : داده های تحقیق

مقدمه ........................................................................................................................ 172

الف- بررسی وشناخت انواع مواد مخدر ................................................................ 172

الف- 1- بررسی انواع مواد مخدر توسط مصاحبه شوندگان       172

الف -2- بررسی انواع مواد مخدر سطح مصرف کنندگان تهرانی درحال حاضر ....................................................................................................................... 177

ب- بررسی مشکلات اقتصادی افراد درگیر با مواد مخدر ................................... 177

ب- 1- بررسی مشکلات اقتصادی توسط مصاحبه شوندگان ............................. 177

پ- بررسی مشکلات اجتماعی افراد درگیر با مواد مخدر...................................... 180

پ- 1- بررسی مشکلات اجتماعی توسط مصاحبه شوندگان     180

ت- بررسی مشکلات فرهنگی افراد درگیر با مواد مخدر ...................................... 181

ت – 1- بررسی مشکلات فرهنگی توسط مصاحبه شوندگان     18 

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات

الف – نتیجه گیری ................................................................................................. 188

ب- پیشنهادات ....................................................................................................... 191

منابع ....................................................................................................................... 193

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت طراحی محیط و منظر مقاله رابطه اندازه دولت بهره وری و رشد اقتصادی تحقیق ارزشيابي آزمون مهارتهای شنوایی كودكان دچار آسیب شنوایی شدید مقاله مدیریت ورزشی(لاتین) 7 مقاله حسابداری 1