👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی خود کارآمدی و اعتماد به نفس با پیشرفت تحصیلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی خود کارآمدی و اعتماد به نفس با پیشرفت تحصیلی

پایان نامه بررسی خود کارآمدی و اعتماد به نفس با پیشرفت تحصیلی

پایان نامه بررسی  خود کارآمدی و اعتماد به نفس با پیشرفت تحصیلی

چکیده

این پژوهش با عنوان بررسی رابطه خود کارآمدی و اعتماد به نفس با پیشرفت تحصیلی می باشد روش تحقیق در این مطالعه از نوع همبستگی استفاده شده است جامعه پژوهشی عبارت است از افراد یا اشیاء که دارای ویژگیهای همگون و قابل اندازه گیری می باشد،جامعه آماری این پژوهش، تمام دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر اردبیل در سال 91-92 است. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. نمونه گیری خوشه ای واحد اندازه گیری فرد نیست بلکه گروهی از افراد است که به صورت طبیعی شکل گرفته و گروه خود را تشکیل داده اند. حجم نمونه پژوهش به علت در دسترس بودن ،100 نفر از دانش آموزان در سه مقطع اول، دوم و سوم دوره متوسطه در شهرستان اردبیل می باشد .ابزار پژوهش پرسشنامه خود کارآمدی شرر و عزت نفس نفس آیزنگ می باشد .نتایج با SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرا خواهد گرفت .

 

 

فهرست مطالب.. 2

بیان مسئله. Error! Bookmark not defined.

ضرورت و اهمیت موضوع. 10

پیشینه پژوهش... 16

روش تحقیق. 24

جامعه آماری.. 24

نمونه آماری.. 25

حجم نمونه. 25

ابزار گردآوری اطلاعات.. 25

روش تجزیه و تحلیل داده ها 26

👇محصولات تصادفی👇

دانلود تحقیق بررسی مکانیسم تحمل گیاهان به شوری پاورپوینت هزینه یابی برمبنای هدف و هزینه یابی بر مبنای كایزن پاورپوینت معماری اسلامی و اقلیم گرم و خشک مقاله بررسی آیفل و نقش آن در گسترش مجموعه منابع الكترونیكی بررسی میزان سازگاری عناوین مقالات فارسی با محتوای آنان (جدول )