👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق رابطه روستای الله مرز با شهر بهشهر

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق رابطه روستای الله مرز با شهر بهشهر

تحقیق رابطه روستای الله مرز با شهر بهشهر

فهرست مطالب

مقدمه     

الف) جغرافیای طبیعی     

1. موقعیت و محدوده     

2. اقلیم و طبیعت     

ب) جغرافیای انسانی     

1. جمعیت     

2.بهداشت     

3. سواد و آموزش     

4. خدمات     

ج)  جغرافیای متعادل     

1. کشاورزی     

2. دامداری     

3. خدمات     

فصل دوم: تعیین محدوده ی کل روابط روستایلله مرز      

ـ نمودار     

ـ نقشه محدوده روابط روستای لله مرز     

فصل سوم: بررسی انواع ارتباطات و علل آن     

1. روابط تجاری     

الف) روابط کاری / شغل     

ب) روابط مربوط به زیاد های روزانه و دوره ای     

ج) خروش محصولات / جا به جایی سرمایه     

2. روابط خدماتی     

الف) روابط بهداشتی     

ب) روابط آموزشی     

ج) روابط ارتباطی     

3. ارتباط ادار، تفریحی     

الف) ارتباط اداری     

ب) ارتباط تفریحی     

نقشه انواع ارتباطات     

نتیجه گیری     

فهرست منابع     

-----

در این تحقیق که راجع به رابطه ی متقابل شهر و روستا می باشد، رابطه ی متقابل روستای لله مرز واقع در دهستان مرکزی از توابع شهرستان بهشهر را با شهر بهشتی را مورد مطالعه قرار گرفته است. آنچه در این تحقیق کمک شایانی بوده، متعلق بودن به روستای مورد مطالعه بوده و متاسفانه نداشتن اطلاعات کافی فرد دهیار و موجود نبودن نقشه ی روستا نه در دهیاری روستا و نه در مورد آمار از مشکلاتی بوده اند که راه انجام این تحقیق وجود داشته است.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله بهره وری و اصلاح سیستم ها (بهبود) تحقیق قانون کار مقاله ترمزهای ضد قفل پایان نامه انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با UML 2 0 دانلود نقشه GIS زمین شناسی اردبیل