👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه کارشناسی ریشه های مسیحی فرهنگ سكولار جدید غرب

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه کارشناسی ریشه های مسیحی فرهنگ سكولار جدید غرب

دانلود پایان نامه کارشناسی ریشه های مسیحی فرهنگ سكولار جدید غرب

 

 دانلود پایان نامه کارشناسی ریشه های مسیحی فرهنگ سكولار جدید غرب

این پایان نامه با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد 

 

فهرست مطالب

 

عنوان     صفحه

مقدمه     1

فصل اول؛ واژه شناسی سكولاریزم وسكولاریزاسیون        

1- ریشه لغوی      6

2- معادل‌های واژه سكولار    6

3- معادل‌های فارسی           8

3-1 ؛ سكولاریزم   8

3-2 ؛ سكولاریزاسیون         9

3-3 ؛ سكولار       9

4- تفاوت سكولاریزم وسكولاریزاسیون  10

5- تطورتاریخی اصطلاح سكولاریزم وسكولاریزاسیون      12

فصل دوم:تطورتاریخی شكل‌گیری مفهوم سكولاریزاسیون دراندیشه مسیحی ـ غربی        

1- مقدمه 20

2- ازمسیح(ع)تامسیحیت      22

3- ازدنیوی شدن مسیحیت تا سكولاریزاسیون جامعه مسیحی            26

3-1- دنیوی شدن مسیحیت    26

3-1-1- تحریركتاب مقدس    31

3-1-2- شكل‌گیری كلیسا      34

3-2- سكولاریزاسیون جامعه مسیحی    38

3-2-1- جوهرمستعدمسیحیت 39

3-2-2- سرگذشت تاریخی مسیحیت     40

3- منشأ نظریه حكومت سكولار در زمینه انجیلی ـ مسیحی  41

3-1- قدرت دولت،قدرت كلیسا            41

3-2- برتری كلیسابرحكومت  43

3-3- دواعی برتری كلیسا بر حكومت   44

4- طرح نظریه حكومت سكولار در زمینه انجیلی ـ مسیحی 45

4-1- نظریه سنت توماس آكویناس درطرح حكومت سكولار 46

5- تلاش برای گذرازاندیشه نظام الهی ـ بشری،به اندیشه نظام بشری  48

6- گسترش فرهنگ مسیحی ، گامی به سوی رنسانس         52

فصل سوم: نگاه رنسانس دربارة انسان  

1- ویژگی عمومی رنسانس    56

2- نگاه رنسانس دربارةانسان  59

2-1- مدخل          59

2-2- ریشه لغوی ومعنایی اومانیسم      62

3- زمینه انجیلی انسنان گرایی رنسانس 65

3-1- سنت یهودی  65

3-2- سنت كلاسیك 68

3-3- سنت انجیلی  70

4- تأثیر تفكر افلاطونی بر نگاه رنسانس درباره انسان        73       

5- نتیجه بحث       78       

فصل چهارم:مروری برروندسكولاریزاسیون درنهضت اصلاح دین    

1- كلیات 82

2- مؤلفه‌های فرهنگ سكولاردراندیشه اصلاح دین            89

2-1- نگرش مثبت به دنیا     89

2-1-1- تأكیدجدیدبرآموزةآفرینش ونجات            90

2-1-2- احیای اندیشه دعوت دنیوی ازفردمسیحی 91

2-2- اخلاق كاردرآئین پروتستان         93

2-3- ریشه‌های سرمایه‌داری  95

3- نتیجه بحث       97

فصل پنجم : تأثیر عصر روشنگری بر بینش سكولار        

1- مقدمه             100

2- تأثیر اندیشة عصر روشنگری بر بینش سكولار            103

3- مؤلفه های مهم فرهنگ سكولار در عصر روشنگری     105

3-1- دئیسم          105

3-2- نظریة پیشرفت           109

4- نتیجة بحث       113

خلاصه و نتیجه گیری         115

منابع و مآخذ                    

منابع فارسی         120     

منابع لاتین           124     

مقدمه

تحقیق حاضر به بررسی ریشه های مسیحی فرهنگ سكولار جدید غرب پرداخته است. البته سكولاریزم را به دلیل كثیر الاضلاع بودن ، می توان از ابعاد مختلفی تحلیل و بررسی كرد . سكولاریزم دارای جنبه ها و ابعاد مختلفی است، جنبه معرفتی كه در نفی عوامل بیرون از پدیده های طبیعی یا تاریخی و در تأكید بر تحول بی وقفه تاریخ تبلور می یابد و جنبه نهایی كه در تلقی نهاد دین به عنوان نهاد خصوصی بروز می یابد و جنبه سیاسی كه در جدایی دین از سیاست نمود پیدا می كند. بدیهی است كه هر كدام از این جنبه ها دارای اشكال و مناسباتی با واقعیتهای تاریخی پیرامون آن می باشند. در تمامی تعاریفی كه از سكولاریزم می شود یك عنصر كه تقریباً می توان گفت فرعی ترین عنصر سكولاریزم است ، به نحو مشترك یافت می شود. این عنصر عبارت است از جدایی دین از دولت یا به تعبیر خود غربی ها جدایی church از state . جدایی دین از دولت كه به منزله سمبل سكولاریزم گرفته می شود، البته یكی از نتایج فرعی سكولاریزم است اما چون ملموس ترین، بارزترین و آشكارترین نتیجة آن است، نوعاً بر آن انگشت نهاده می شود. اما توقف كردن بر این عنصر و خاتمه دادن امر به اینجا البته گمراه كننده است. باید قدری به عقب برگشت و ریشه های تاریخی و فلسفی سكولاریزم را دید چون بدون این كار نمی توان فهمید كه در تاریخ مدرن غرب چه اتفاق عظیمی افتاده است.

در تحقیق كنونی تمام سعی و تلاش بر این است كه فرهنگ سكولاریزم جدید از منظر مسیحیت تبیین گردد. اینكه مسیحیت بستر ایجاد فرهنگ سكولار جدید غرب بوده است یا نه ، ادعایی است كه نیازمند تحقیق بسیار جدی است كه قطعاً تبیین و توجیه آن فراتر از یك تحقیق مقدماتی و جانبی است كه قصد نگارنده نیز از چنین تحقیقی صرفاً بیان تمهیدی است كه در این زمینه صورت گرفته است.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله مقایسه شش سیگما تفکر ناب و تئوری محدودیتها (ابزارهای حل مساله) مبانی نظری برنامة ‌اصلاحات اقتصادی نئولیبرالیستی تورگوت اوزال در تركیه تحقیق من ری (Man Ray) نقاش خوابها طرح توجیهی پوشال كولرباظرفیت 690 تن در سال دانلود تحقیق اهداف و اهمیت فردی و اجتماعی ورزش