👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت تجزیه و تحلیل اقتصاد/ بازار

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت تجزیه و تحلیل اقتصاد/ بازار

پاورپوینت تجزیه و تحلیل اقتصاد بازار

پاورپوینت تجزیه و تحلیل اقتصاد/ بازار

qاقتصاد و بازار سهام vبازار سهام قسمت مهم و حیاتی از كل اقتصاد به شمار می رود. واضح است كه ارتباط قوی میان بازار سهام و اقتصاد وجود دارد. اگر شرایط اقتصادی نامناسب باشد عملكرد بیشتر شركتها و در نتیجه بازار سهام نیز ضعیف خواهد بود. بر عكس اگر شرایط اقتصادی مناسب باشد عملكرد شركتها نیز بهتر خواهد بود و در نتیجه شرایط بهینه اقتصادی در بازار سهام متبلور خواهد شد.

vبرای ارزشیابی بازار به عوامل تعیین كننده خاصی در بازار نیاز است. مخصوصوصا جریانات نقدی مورد انتظار و نرخ بازده مورد انتظار توسط سرمایه گذاران مورد نیاز است. vبه همین منظور برآوردهای زیر مورد نیاز است: Ø1. جریان سودآوری ها- سود سهام یا سود تقسیمی Ø2. نرخ بازده مورد توقع یا ضریب سودآوری —

vتخمین سود سهام برای یك شاخص بازار و برای یك دوره اتی كار ساده ای نیست. برای انجام این كار مراحل مختلفی وجود دارد. vبهره سود هر سهم برای یك شاخص بازار یا در كل برای سود بعد از مالیات شركت است. این متغیر با تولید ناخالص ملی یا GNP كه رایج ترین معیار فعالیت اقتصادی است در ارتباط است. سود بعد از مالیات شركت از فروش شركت كه با GNP در ارتباط است حاصل می شود. vبه طور مشروح می توان گفت تجزیه و تحلیل اساسی كامل، شامل برآورد هر یك از متغیرهایی است كه از GNP شروع می شود و در برگیرنده فروش شركت، سود قبل از مالیات شركت و نهایتاً سود بعد از مالیات شركت است. هر یك از این مراحل می تواند سطوح پیچیده ای را شامل شود كه برخی از انها به شرح زیر است: §1. برای رسیدن از تولید ناخالص ملی(GNP) به فروش شركت، شاید بهتر باشد از معادله رگرسیون و تغییر درصد در GNP به عنوان متغیر مستقل و تغییر در فروش شركت به عنوان متغیر مستقل استفاده كنیم. طبق این معادله با پیش بینی تغییر در GNP می توان تغییر در فروش را پیش بینی كرد. —

👇محصولات تصادفی👇

پایان نامه معرفی مدل سرآمدی بنیاد اروپایی مدیریت كیفیت مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی پاورپوینت سفیده کوچک کلم اصول و نحوه طراحی یك سیستم كنترلی با استفاده از یك PLC امور بانکی خزانه