👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق ارزشيابي آزمون مهارتهای شنوایی كودكان دچار آسیب شنوایی شدید

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق ارزشيابي آزمون مهارتهای شنوایی كودكان دچار آسیب شنوایی شدید

دانلود تحقیق ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت هاي شنوايي براي كودكان 3 و 4 ساله دچار آسيب شنوايي شديد و عميق فارسي زبان شهر تهران

فهرست مطالب

فصل اول: طرح پژوهش

1-1- عنوان پژوهش

1-2- بیان مسئله

1-3- اهداف پژوهش

1-4- سؤالات پژوهش

1-5- تعریف مفاهیم

فصل دوم: پیشینیه تحقیق

2-1- ویژگی های گفتار کودکان دچار آسیبشنوایی

2-1-1- اشتباهات در بعد زنجیره ای گفتار

2-1-2-- اشتباهات در بعد زبرزنجیره ای گفتار

2-2- خاصیت های صوتی گفتار

2-3- درک شنیداری گفتار

2-4- آموزش مهارت های شنیداری برای کودکان دچار آسیب شنوایی

2-5- انواع روش های ارزیابی مهارت های شنیداری برای کودکان دچار آسیب شنوایی

2-5-1- درآمد

2-5-2- آزمون های غیرفارسی ارزیابی مهارت های شنیداری کودکان دچار آسیب شنوایی .

2-5-3- آزمون های فارسی ارزیابی مهارت های شنیداری برای کودکان دچار آسیب شنوایی ....

2-6- مروری بر اطلاعات و آمار موجود

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- نوع پژوهش

3-2- محیط پژوهش

3-3- جامعه و نمونه پژوهش

3-4- روش گردآوری اطلاعات و مشخصات ابزار گردآوری اطلاعات

3-5- نحوه انجام کار

3-5-1- پیش آزمون

3-5-2- نحوه ارزشیابی آزمون

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

3-7- نحوه رعایت نکات اخلاقی

3-8- مشکلات اجرایی در انجام طرح

******************

اهداف پژوهش

هدف کلی

ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارتهای شنوایی کودکان 3 و 4 ساله دچار آسیب شنوایی

اهداف ویژه:

تعیین اعتبار ساختاری برای هر یک از چهار زیر آزمون و کل آزمون

تعیین پایانیبرای هر یک از چهار زیر آزمون و کل آزمون

توضیح: اعتبار محتوایی آزمون فوق پس از ساخته شدن، توسط سازنده آن، تعیین گردیده است.

بیان مسئله

آسیب شنوایی در کودکان منجر به عوارض سوء متعددی می گردد که از جمله این عوارض مشکلاتی در کسب مهارت های شنوایی (یعنی کشف صدا، تمایز اصوات، شناسایی اصوات، درک گفتار و ...)، مشکلاتی در رشد طبیعی زبان، مشکلات عدیده گفتاری و غیره می باشند. برای غلبه بر این عوارض سوء، پس از آن که کودک مناسب ترین وسیله کمک شنوایی را دریافت نمود، باید آموزش های ویژه در حیطه های گوناگون توانبخشی شنوایی مثل، تربیت شنوایی، زبان آموزی، تولید و اصلاح گفتار، مشاوره و غیره به فراخور نیاز کودک ارائه شود. ترتیب شنوایی، نوعی آموزش ویژه برای ایجاد و یا بهبود مهارت های شنوایی است. اما چگونه می توان فهمید که سطح مهارت های شنوایی کودک چقدر است و او به کدامیک از آموزش ها در حیطه تربیت شنوایی نیاز دارد؟ این اولین سؤالی است که شنوایی شناسان در حیطه توانبخشی شنوایی با آن روبرو هستند. روش درست این است که ابتدا آزمون های شنوایی مختلف روی کودک انجام شود، سپس پاسخ های وی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بدین گونه که باید آنچه را که به کودک گفته شده (محرک) و از وی انتظار می رود را با نوع پاسخی که می دهد، مقایسه نمود. مربیان کودکان ناشنوا، مایلند هر یک از شاگردان خود را با روش و وسیله یکسان ارزیابی نموده و با توجه به نتیجه ارزیابی توانایی های شنوایی شاگردان، آن ها را برای قرارگیری در برنامه های آموزشی تربیت شنوایی، طبقه بندی نمایند.

آسیب شنوایی

تعریف شرحی: عبارت است از عملکرد غیرطبیعی یا کاهش یافته شنوایی که در اثر ضایعات شنوایی ایجاد می شود. هر چه کم شنوایی بیشتر باشد، فهم گفتار کمتر خواهد شد.

تعریف عملی: در این پژوهش آسیب شنوایی متغیر مستقل، از نوع کیفی طبقه ای است و دو گروه کودکان کم شنوایی شدید و عمیق مورد بررسی قرار گرفته اند. میانگین آستانه های شنوایی انتقال هوایی در بسامدهای 500، 1000 و 2000 هرتز در کم شنوایی شدید بین 71 تا 90 دسیبل HL و در کم شنوایی عمیق از 91 دسیبل HL به بالا، بوده است. آستانه های شنوایی هر کودک با مراجعه به پرونده پزشکی وی به دست آمد.

سن تقویمی

تعریف شرحی: طول زمانی است که یک موجود زنده از هنگام تولد تا زمان اجرای این تحقیق گذرانیده است و معمولاًسن زمانی نامیده می شود.

تعریف عملی: سن تقویمی متغیر مداخله گر، از نوع کمی پیوسته است و در این پژوهش کودکان 3 و 4 ساله مدنظر هستند و سن هر کودک از طریق پرسشنامه والدین و برحسب سال و ماه به دست آمد.

سن تشخیص آسیب شنوایی

تعریف شرحی: سن تشخیص آسیب شنوایی به معنی سن تقویمی فرد در هنگام انجام اولین آزمون شنوایی است که به تشخیص کم شنوایی وی منجر شده است. این سن تا حد زیادی به مقدار کم شنوایی مربوط می گردد.

...

آموزش مهارت های شنوایی برای کودکان دچار آسیب شنوایی

در میان مجموعه آموزش های ویژه ناشنوایان که توسط متخصصین تیم توانبخشی شنوایی ارائه می گردد، آموزش مهارت های شنوایی از جایگاه خاصی برخوردار است. تربیت شنوایی به منظور دستیابی به توانایی هایی در درک شنوایی گفتار که فرد شنوا بدون مداخله دیگران کسب می کند - شرایط ارتباطی خاصی را برای فرد دچار آسیب شنوایی، فراهم می کند. تربیت شنوایی فرد دچار آسیب شنوایی را قادر می سازد تا از باقیمانده شنوایی اش حداکثر استفاده بهینه را به عمل آورد.

برای آموزش مهارت های شنوایی، برنامه های مختلفی توسط محققین مختلف طراحی شده، مانند برنامه های اربر، کارهارت، وربوتونال ، ادیوتوری دربال و غیره و هدف مشترک همه آن ها افزایش درک شنوایی گفتار، رشد آن و تشویق فرد کم شنوا یا ناشنوا در بکارگیری آنهاست. تربیت شنوایی ضمن آنکه باعث کسب و یا بهبود مهارتهای مربوط به سیستم آسیب شنوایی نیز پیشگیری می کند. باعث سرعت بخشیدن به روند زبان آموزی می شود، تشخیص اجزای زنجیره ای و زبر زنجیره ای گفتار را ممکن می سازد، باعث افزایش ظرفیت تولید گفتار شده و همچنین منجر به افزایش اعتماد به نفس کودک در مورد شنیده هایش می شود.

اکثر برنامه های تربیت شنوایی بر مبنای چهار اصل مهم سازمان دهی می شوند. این اصول عبارتند از:

1- سطح مهارت شنیداری : که شامل کشف اصوات ، تمایزگذاری بین اصوات ، شناسایی اصوات ، درک گفتارمی شود.

2- نوع محرک : اکثر برنامه های تربیت شنوایی شامل دو نوع فعالیت آموزشی تحلیلی و ترکیبی در فعالیت های آموزشی تحلیلی، توجه فرد به اجزاء زنجیره ای گفتار نظیر واجها یا هجاها جلب می شود به عنوان مثال در این نوع فعالیت ها، بر کاربرد نشانه های صوتی نظیر وجود یا فقدان ویژگی های واکداری در واژه هایی مثل (سیر) و (زیر) تأکید بیشتری می شود.

...

👇محصولات تصادفی👇

مقاله ربا در حقوق جرایی ایران مقاله بررسی جنگ الكترونیكی پایان نامه بررسی مواد رادیو اكتیو، استخراج و آماده سازی جهت استفاده در راكتورها و تولید برق پایان نامه بررسی رابطه میزان نگرش (پایبندی)مذهبی با رضایت از زندگی زناشویی در شهرستان ابهر پایان نامه بررسی استرس شغلی کارکنان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی