👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله مدل سازی ارزیابی ریسك حسابرسی با یک مشتق بجای مدل پایگاه دانش

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله مدل سازی ارزیابی ریسك حسابرسی با یک مشتق بجای مدل پایگاه دانش

مدل سازی ارزیابی ریسك حسابرسی (استفاده از یك مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش)

مدل سازی ارزیابی ریسك حسابرسی

استفاده از یك مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش

بخشهایی از متن:

 چكیده

این مقاله ، مقایسه ای از رویكردهای مدل سازی تصمیم را ارائه می كند . تصمیم مدل سازی شده ، موضوعی است كه حسابرسان در واحد  مورد رسیدگی در فعالت روزانه اش ، با آن روبرو می شوند . به عنوان مثال ، می توان از ارزیابی ریسك كنترل و ریسك ذاتی در خریدها ، حسابهای پرداختی و چرخة موجودی ها نام برد . موضوع تصمیم ، با استفاده از دو رویكرد متفاوت مدل سازی می شود.

 اولاً مدل های پایگاه دانش [1] ، ودوماً مدلی كه با استفاده از زبان برنامه ریزی شده با یك روش  رسمی ( مبتنی بر روش )[2] ایجاد شده است .

هر دو مدل قبل از مقایسة آنها درجهت تعیین اینكه آیا رویكرد ارائه شده به وسیله مدل مبتنی بر روش ، به قدر كافی با مسئله تصمیم در زمینه ریسندگی ، سروكار دارد یا خیر و آیا انعطاف پذیری بیشتری كه بوسیلة رویكرد پایگاه دانش ، ارائه شده ، ضروری است یا خیر ، مورد آزمون قرار گرفته اند .

 این مقایسه ، نتایج مثبت زیادی در بر دارد ، مدل مبتنی بر روش قادر است تابه طور رضایت بخشی ، به صورت همانند  نتایج تصمیم گیرندگان انسانی ( افراد تصمیم گیرنده ) و مدل پایگاه دانش را ایجاد نماید .

1)‌مقدمه و حركت

 این مقاله در صدد است تا مقایسه ای از كاربرد رویكردهای متفاوت مدل سازی تصمیم در یك موضوع حسابرسی ، ازجمله ارزیابی ریسك ذاتی و ریسك كنترل در خریدها، چرخة موجودی ها وحسابهای پرداختی راارائه دهد . دو مدل كمك به تصمیم ، یعنی مدل پایگاه دانش (‌مدل خبره )‌و مدل مبتنی بر روش ، برای موضوع تصمیم بكار گرفته می شوند و نتایجی كه آنها ایجاد می كنند ،مورد مقایسه قرار می گیرد .

 زمان برای تصمیم گیرندگان كمیاب است و منابع گران و پرهزینه هستند . توانایی بكارگیری كامپیوترها برای موضوعات تصمیم گیری ، مزایای بالقوة زیادی در بردارد . جایی كه مسائل ، نسبتاً خوب بنیان یافته اند ، رفع امر تصمیم گیری از تصمیم گیرندگان انسانی ، آنها را برای پذیرش و درخواست بیشتر مشاغل ، آزاد خواهد ساخت .

اجرای موفق كار مدل سازی تصمیم ، به انتخاب صحیح ابزار برای كامل نمودن این وظیفه ، بستگی دارد مقاله های قبلی از جمله (Delisione tall (1994) ,Bharadwjetal (1994) , Peters(1989) رویكرد پایگاه دانش را به عنوان روشی مناسب برای ارزیابی ریسك حسابرسی برگزیده اند ، این مقاله درصدد است بررسی نماید كه آیا این انتخاب صحیح است یا خیر .

( Weber(1997 به تمایل محققان سیستمهای اطلاعاتی اشاره می كند ، تا توجه آنها را به قدیمی ترین تكنولوژی در دسترس و خسارات رویكردهای توسعه یافته اخیر و امكان بروز زیان در صورت پشتیبانی تئوریكی از كارهایشان ، جلب كند ، بنابراین مطلوبست  تاقبل از توجه به پروژة مدل سازی تصمیم گیری ، به رویه های مدل سازی منتشر شده توجه كنیم .

....

3) ساختار مدل

1-3) جمع آوری اطلاعات :

ارزیابی ریسك حسابرسی بر مبنای شاخصها و نشانه های ریسك انجام می شود . نیازمندی های اطلاعات در مدل ارزیابی ، ریسك ، دارای دو قسمت است :تعیین شاخصهای لازم ریسك و بررسی اثر آنها بر ارزیابی ریسك حسابرسی . در این قسمت ، یك مورد مطالعه بر پایه رویكرد جمع آوری اطلاعات ارائه می شود .

اطلاعات استفاده شده در این پروژه با بررسی نمودن ابزاری كه بطور مشترك برای جمع آوری اطلاعات در پروژة حاضر استفاده شده است و در (1995)Chang and monore انتشار یافته است ، گردآوری شده است ، بررسی اسناد با یك نمونة 79 تایی از حسابرسان كامل شد . كه همگی آنها كمتر از 3 سال تجربة حسابرسی دارند . این الزامات كه برای تمام اعضای تمام حرفه ای در استرالیا انعكاس می یابد ، به Abdolmohammadi(1987) نسبت داده می شود .

كه اثر تجربه را بررسی نمودند و نشان دادند كه دانشجویان و كارآموزان (‌كاركنان كم تجربه ) ،‌جانشین های ضعیفی برای قضاوت حسابرسان با تجربه هستند .

اسناد ، تطابق مفروضات قرارداد حسابرسی و طرح حسابرسی را با مدارك حسابداری شركت نشان دادند این اطلاعات سه گانه ، خریدها ،‌موجودی ها و حسابهای پرداختی شركت تولیدی را پوشش می دهد .

اهمیت ارائه شده شامل موارد زیر است :

تفسیر عملیات مشترك

 پرسشنامة كنترل داخلی تكمیل شده

 صورتهای مالی حسابرسی نشدة نزدیكترین دوره

صورتهای حسابرسی شدة دو دوره قبل

 اطلاعات مقایسه ای صنعت

 برنامه حسابرسی با برآوردهای اولیه از ساعات لازم برای تكمیل هر مرحلة برنامة حسابرسی

هشت اختلاف در ابزار بررسی پایه ای ظاهر می شوند كه هریك با یك اختلاف در نمونه تطابق دارد .این هشت تفسیر متفاوت بوسیله تغییر دادن حقایق ارائه شده دربارة اهمیت بی نهایت یك مورد نسبت به 3 موردی كه در زیر آورده می شود ؛ ایجاد می گردد :

وقوع ؛ تكرار شاخصهای ریسك داتی بالا یا پایین

وقوع وتكرار شاخصهای ریسك كنترل بالا یا پایین

نشانه های وقوع و تكرار اشتباه تجزیه و تحلیل و یا آزادی چنین اشتباهاتی

[1]- پایگاه دانش ، حاوی حقایقی دربارة یك زمینة خاص و مجموعه قواعدی كه از آن حقایق استفاده می كند .آنها ممكن است اشیاء را توصیف كرده ، روابط را معین كرده یا قواعد سرانگشتی ایجاد كنند كه سیستم خبره از طریق تجربه كسب كرده است . نوعاً هر قاعده حاوی یك شرط و یك اقدامی به شكل« 1fx پس y» می باشد . این بدان معناست كه هر گاه شرط x ، صحیح باشد ، پس سیستم خبره اقدام Y را از آن نتیجه می گیرد . این حقایق و قواعد از طریق مصاحبه با اشخاص خبره  تعیین می شود .

[2] -مدل مبتنی بر روش : رویكردی است كه صرف نظر از سطوح متنوع ریسك ، از برنامه های استاندارد استفاده می‌كند .این رویكرد در محیط حسابرسی امروزین یك رویكرد قابل قبول محسوب نمی شود .

👇محصولات تصادفی👇

مقاله کشتارجمعی و مقاوله نامه پیشگیری و مجازات کشتار جمعی بین الملل مقاله مقدمه ای بر پرورش بوقلمون پایان نامه نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی پایان نامه جایگاه زن در ترانه های محلی گزارش کارآموزی مدیریت کارعملی در آموزشگاه