👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات شناختی و جهت های مذهبی در بین دانشجویان ورودی 85 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات شناختی و جهت های مذهبی در بین دانشجویان ورودی 85 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات شناختی و جهت های مذهبی در بین دانشجویان ورودی 85 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات شناختی و جهت های مذهبی  در بین دانشجویان ورودی 85 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین اختلالات رفتاری در جهت های مذهبی دانشجویان ورودی 85 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است فرضیه عنوان شده عبارتند از اینکه بین اختلالات رفتاری و جهت های مذهبی دانشجویان رابطه معنی دارد وجود دارد که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانشجویان ورودی 85 است که 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که انتخاب نمونه ها به صورت تصادفی بوده است و جهت ازمون فرضیه ها از روش اماری ضریب پیرسون استفاده گردیده که جهت اعتبار آن از t   و فرمول آن استفاده نموده که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین اختلالات رفتاری و جهت های مذهبی رابطه معنی داری وجود داردو در سطح معنی داری 5% قرار دارد.

مقدمه:

همه افراد بشر مشکلاتی دارند این مشکلات در نتیجه محدودیت و دوری از عقاید اسلامی تولید می شود و به عبارت دیگر ریشه در اکثر مسائل انسان و رنجهای حاصل از آن است که اغلب برای افراد دشوار و یا حتی غیر ممکن است که مستقیما" به مشکلی حمله بیاورندو آن را از بین ببرند گاهی محدودیت و دوری از عقاید اسلامی منجر به پرخاشگری و اختلالات شناختی می شود که اختالات شناختیکه در نتیجه محدودیت ایجاد شده ممکن است متوجه فرد یا افرادی که آن را  به وجود آورده اند شود و یا اینکه به سوی جانشینان آنها سوق داده شود اختالات شناختی ممکن است به جانب خود فرد نیز هدایت شود . جان داسر روانشناس آمریکایی و همکارانش در کتاب خود به نام اختالات شناختی چنین می نویسد که رفتار شناختی همیشه بعد از ناکامی ایجاد می شودیعنی وجود محدودیت و نبود چیزی در زندگی منجربه نوعی رفتار پرخاشگرانه خواهد شد روانشناسان و روان پزشکان برای تشخیص و درمان احساس اختالات شناختی در کودکان علاوه بر روشهای جالبو مفید آموزش با مسائل مذهبی و مطالب دینی هم انتخاب کرده اند که در این روش به کودک یک خانواده اشنایی با اصول دین آموزش داده می شود تا شاید بتواند از میزان خود خواهی و اختالات رفتاری در جهت در جهت رسیدن به اهداف خود بکاهد اگر پدر و مادر را مسئول محدودیت کودک بدانیم خوب رفتار کودک و اختالات رفتاری آنها منجر به این خواهد بود که آیا کودک در دوران نوجوانی و جوانی از خود بی خود شود یا نه . آیا دچار اختلالات رفتاری و شناختی شود یا نه و اگر احتیاج شخص برای رسیدن به مقام اجتماعی سرکوب شود در او تنفر شدید ی نسبت به تبعیض طبقاتی پیدا می شودو در نتیجه زندگی خود را وقف به دست آوردن حقوق مساوی برای افراد بشر خواهد کرد. 

بهداشت و سلامت روانی کودک از نظر اسلام  

مقدمتا" باید گفته شود که تعلیم و تربیت کودک در اسلام تنها به عنوان یک دستور اخلاقی مطرح نشده است , بلکه در قالب یک حق مسلم وی که  عایت آن از طرف والدین الزامی می باشد .گوشزد گردیده است .در این جا با توجه به آیات , احادیث و روایات به مواردی از کلام معصومین علیه السلام اشاره می کنیم که به روشنی وظائف اولیاء و مربیان در جنبه های مختلف تربیت کودکان را بیان فرموده اند. 

1 – احترام و نیکی کردن نسبت به فرزندان

پیامبر گرامی اسلام در این رابطه می فرماید : مِن حَقِِِِ اَلوَلدِ عَلی الوالدِان اَن یَحسُِنَ اِسِِِِِِمَهُ و یَسحُنَ اَدَبَهُ " از حقوق پسر بر خود آن است که وی را احترام کند ,برایش نام نیکو انتخاب کند  و او را با پاکی و پاکیدلی پرورش دهد ."او در جای دیگر می فرماید:

اِذا سَمَّیمُ اَلولََدَ فَاکِرمؤاَله واوسِعُمالَهُ فیِ اَلمحلس وَلا تَسَتقَبِحُوالهََُُ وَ جها [1]. " وقتی نام فرزنداتان را می برید, او را گرامی دارید و جای نشستن را برای او توسعه دهید و باز کنید و نسبت به او رو ترش نکنید ."سیره و روش زندگی گونه ای که در مواقع برخورد با کودکان با احترام به کودکان بود و به آنان عنایات خاصی داشت, به گونه ای که در موقع برخورد با کودکان به احترام آنان می ایستاد و آنها را در آغوش می گرفت و گاهی ایشان بر پشت و دوش خود سوار می کرد به اصحاب خود توسیه می فرمود که با کودکان این طور رفتار کنند .نقل است که حضرت در جایی نشسته بوند حسن و حسین علیع السلام وارد شدند , حضرت به احترام    آنها از جایی برخواست و منتظر شد تا پس از چند لحظه کودکان به او رسیدن , حضرت به طرف آنها رفت و آنها را در آغوش گرفت و بر دوش خود سوار کرد و به راه افتاد . نمونه های مانند اینها در زندگی معصومین و پیشوایان اسلام زیاد دیده شده است .در بهداشت روانی این موضوع به عنوان یک اصل بدیهی مورد قبول است که احترام و توجه به کودکان در سنین خرد سالی , از ضروریات بنای یک شخصیت سالم و پایه اعتماد به نفس در بزرگسالی است و در صورتی که والدین و مربیان , کودک را مورد محبت و احترام قرار ندهند , لطمه جبران ناپذیری متوجه سلامت روانیش خواهد شد.

بهداشت و سلامت روانی کودک از نظر اسلام  

پرهیز از ایجاد رنجش و ناراحتی برای کودکان در کنار احترام و محبت نسبت به آنها نیز از موارد مؤثر در سلامت روانی کودک است که در گفتار و کردار پیشوایان معصوم ما مورد عنایات فراوان واقع شده است  . رسول گرامی اسلام (ص) می فرماید  " کسی که به کودکان رحمت و محبت نکند و بزرگسالان را احترام ننماید از ما نیست. "این حدیث نشانگر آن است که که بی توجهی و ایجاد زمینه رنجش روحی کودک بی روح اسلام مغایرت دارد , تا جایی که حضرت شخصی را که مرتکب چنین عملی می شود از جمع مسلمین بیرون می داند . در زندگی پیامبر خوداری از رنجاندن کودکان در هر شرایطی مکرر دیده شده است .

3 – همبازی شدن با کودکان و شاد کردن آنان

از نظر متخصان تعلیم وتربیت و روان شناسان تربیتی یکی از راههای پرورش شخصیت کودکان , شرکت بزرگسالان در بازیهای آنهاست هنگامیهنگامی که اولیاء و مربیان , مرتبه خود را تنزل می دهند و با شرکت در بازیهای کودکان , آنها را در بازیهای کودکانه مساعدت می نمایند, روح اطفال از مسرت و شادی لبریز می شود و از خوشحالی به هیجان می آیند ,چون در باطن خویش احساس می کنند که کارهایشان آنچنان ارزنده و مورد توجه است که بزرگترها با ایشان همکاری می کنند و خود را هم سطح آنها قرار می دهند . چنین احساسی ,شخصیت کودک را رشد می دهد . و روحیه او را شاد و با نشاط می پروراند و حس استقلال و اعتماد را شکوفا می سازد و این گام بزرگی است در راه تأمین بهداشت روانی کودک . بر عکس اگر کودکان را در اموری که خود مهم می پندارد " مانند بازی" همواره مورد امرو نهی های اولیاء و مربیان قرارگیرند. احساس می کنند که هیچگاه نمی توانند مستقلا" برنامهصحیحی را طرح ریزی کنند و به انجام رسانند ، در نتیجه از همان دروران کودکی احساس حقارت و بی اعتمادی در نها ایجاد شده و شخصیتی متزلزل و بی ثبات پیدا می کنند پیشوایان گرامی اسلام به بازی کودکان توجه خاصی داشته و در این باره توصیه های زیادی  فرموده اند.  رسول اکرم(ص) می فرمایند : " آن کسی که کودکی نزد او است ، باید در پرورش وی رفتاری مناسب با حال کودک را پیش گیرد [2] " .و باز در جای دیگر می فرمایند : "رحمت خداوند بر پدری که در راه نیکی و نیکوکاری به فرزند خود کمک کند و همچون کودکی ، دقیق دوران کودکی وی باشد و او را عالم و مؤدب بار آورد [3] " .

2  - مستدرک , ج 2 ص 618. 3 – وسایل ج 5 ص 126 . 4 –  مستدرک ج 2 ص 626 .

فهرست

عنوان                                                                                                                               صفحه

چکیده                                                                                                    1

فصل اول : کلیات تحقیق                                                                      2

مقدمه                                                                                                 3

بیان مسأله                                                                                          4

سئوال مسئله                                                                                       5

اهدف تحقیق                                                                                        5

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                      5

متغییر های تحقیق                                                                                6

تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم                                             6

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق                                                     7

بهداشت روانی از نظر اسلامی                                                               8

رابطه بهداشت روانی با رشد شخصیت و تکامل اخلاقی                           9

بهداشت و سلامت روانی کودک از نظر اسلام                                         11  

ملاکهای سلامت و بهداشت روانی از دیدگاه اسلام                                  16

عزت نفس داشتن و حفظ حرمت دیگران                                                 21 

ارتباط روان درمانی و دین                                                                   24

خود – روانشناسی                                                                              26

زندگی یونگ                                                                                        28

مشاوره دینی                                                                                      43

تعلیم و تربیت حوزوی و مشاوره کشیشی                                             43

تعلیم و تربیت کشیشی کلینیکی (ت    ک   ک )                                         44

همایش نقش دین در بهداشت روان آغاز بکار کرد                                   45

روانشناسی رابطه بلا و ایمان در دین                                                     47

مددکاری اجتماعی و رابطه روان شناسی و دین                                      51

فصل سوم : تعیین روش تحقیق                                                          52

جامعه مورد مطالعه                                                                              53

حجم نمونه                                                                                          53

روش نمونه گیری                                                                                53

ابزار اندازگیری در تحقیق                                                                     54

روش آماری مربوط به فرضیه                                                              55

روش تحقیق                                                                                        56 

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                                    57

  مقدمه فصل چهارم                                                                             58

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                                          60

بحث نتیجه گیری                                                                                 62

پیشنهادات                                                                                           64

محدویت ها                                                                                         65

منابع و مآخذ                                                                                        66

ضمائم : پرسش نامهاختلال شناختی 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی پاورپوینت تجزیه و تحلیل اقتصاد/ بازار مقاله دفتر سبز بهاران نگرشی بر ساختار و محتوای اشعار و آثار سیمین بهبهانی شاعر معاصر گزارش کارآموزی زغال سنگ کیاسر 3 طرح اقدام پژوهی